สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

ผู้ประกอบการ (ENTREPRENEUR)​

 ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

AGTECH AI Synergy for AgriFuture

กิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมไปถึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย และนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อม เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรมีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

SPACE economy

กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ หรือ SpaceTech ช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านการประกอบการและบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) มีผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้จริง

SPACE-F

กิจกรรมบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับสากล (Global FoodTech Incubator and Accelerator Program) เพื่อช่วยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech Startups) ทั้งในและต่างประเทศ

ARI-TECH CAPABILITY

กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ (Pre-Incubation) สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้น (Early Stage) ให้ได้เรียนรู้ในหลักสูตรอบรมเทคโนโลยเชิงลึก

GROWTH PROGRAM FOR STARTUP

การยกระดับวิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้เติบโต สามารถต่อยอดการลงทุน เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรม (innovation bridging) มีศักยภาพในการขยายผลเชิงพาณิชย์ รวมถึงเครือข่ายที่ต่อยอด การลงทุนต่างๆ (investment link)

ANGEL INVESTOR NETWORK IN ACTION

กิจกรรม Angel Investor Network in Action เป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นและพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนในระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น มุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายนักลงทุนที่จะมีความสำคัญอย่างมากต่อการช่วยสนับสนุนการจัดตั้ง การเติบโตของธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย โดยจัดขึ้นใน 5 พื้นที่ทั่วประเทศ

PIN : Pioneering Innovator Network

หลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคได้เห็นถึงความสําคัญของการนำนวัตกรรมไปใช้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นแสดงให้เห็นเส้นทางหรือแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม

SID FOR SE

นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึง บริการและสวัสดิการของรัฐนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 3,315