สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

AGTECH AI

Synergy for AgriFuture

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AgTech AI)

กิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมไปถึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย และนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรมีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมีความสามารถในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยี   เชิงลึกแก้ปัญหาภาคการเกษตรไทย นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านภาคการเกษตรไปสู่การทำเกษตรแบบแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ ซึ่งสอดคลัองกับนโยบายเกษตร 4.0 และการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียวของรัฐบาล (BCG Model) ของรัฐบาล

ระยะเวลา

16 สัปดาห์

ใบประกาศ

มี

ภาษาที่ใช้

ไทย/อังกฤษ

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา นักวิจัย และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มีความสามารถพร้อมเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
 • เพื่อสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี (Technological Capability) โดยเฉพาะความสามารถในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกและสามารถยกระดับและเปลี่ยนผ่านภาคการเกษตรไปสู่การทำเกษตรแบบแม่นยำ
 • เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AgTech AI Consortium) ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของที่ปรึกษาเทคโนโลยีเชิงลึกด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศที่เข้าใจแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมการเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมไปถึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย และนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
 • จำนวนภูมิภาคละ 5 ทีม รวมผู้เข้าร่วม 15 ทีม (มีสมาชิกทีมละ 3 - 5 คน โดย 1 คนของแต่ละทีมจะมีคุณสมบัติสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดก็ได้อย่างดี)

 • สิ่งที่จะได้รับ

  Desirable

 • แนวคิดทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้ดข้าถึงคุณค่าที่จะส่งมอบให้ลูกค้า (Value preposition) ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ จนนำมาสู่การออกแบงานที่เข้าถึง/น่าใช้งาน (Useability)

 • Practical

 • การสร้างเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ทำให้สามารถต่อยอดการสร้างนวัตกรรม ภายใต้ต้นทุนและทรัพยากรที่มีอยู่/จัดหาได้ ให้เกิดความเป็นไปได้จริง

 • Feasible

 • การเรียนรู้เรื่องมุมมองความเข้าใจแนวโน้มการขยายธุรกิจในระดับสากล และได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในระบบนิเวศทำให้มีประสบการณ์เพิ่มพูนสู่การประกอบธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

 • โครงสร้างหลักสูตร

  AGTECH AI

  Synergy for AgriFuture

  • โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการเกษตร และปัจจัยในการขับเคลื่อนภาคเกษตร (Agriculture Stakeholders Insights)
  • ทฤษฎีการทำงานแบบ Lean Startup และ Agile
  • ออกแบบการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ Design Thinking
  • กระบวนการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับตลาดจริง (Minimum Viable Product and Customer Validation)
  • เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการและพื้นฐานทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
  • การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้วยเครื่องมือ Lean Canvas
  • เครื่องมือวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (5 Forces Model) และทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจ
  • ทักษะและเทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ (Effective Communication)
  • จากเทคโนโลยีสู่การค้าสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร (From Technology to Commercialization for AgTech Startup)
  • การค้าและการตั้งราคาสินค้า (Commercialization and How to price your product)
  • ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันงานวิจัยสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์

  สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านการเกษตรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วยพื้นฐานทางด้านการเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์วัดต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การฝึกปฏิบัติด้วยการทำโครงงาน ซึ่งผสมผสานกระบวนการคิดนวัตกรรม เพื่อนำความรู้มาใช้พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในภาคการเกษตร

  • Basic Concept
  • Introduction to Google Co-Lab
  • Introduction to Image Processing
  • Introduction to OpenCV, NumPy and Matplotlib
  • Image Processing Techniques
  • Big Data
  • Data Preprocessing
  • Feature Extraction
  • Machine & Deep Learning
  • Introduction to Machine Learning
  • Introduction to Pandas, Keras and Scikit-learn
  • Machine Learning Techniques
  • Best Practices for Predictive Model Building
  • Tensorflow

  เครื่องมือ

  Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

  กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรมอาทิ กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ (Camp), การอบรมภาคทฤษฎี (Training) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

  Incubation (เครื่องมือบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม)

  เป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคคลในการคิดค้นและวางแผนการดำเนินธุรกิจ การคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เพิ่มกำไรอย่างก้าวกระโดดการบริหารจัดการที่ควบคุมได้สร้างรากฐานการประกอบกิจการเพื่อการเติบโตในอนาคต

  Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

  การสร้างเครือข่ายและช่องทางการนำ เสนอแผนธุรกิจเพื่อการขยายฐานกิจการ (Pitching & Demo)

  Expert pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

   มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) สำ หรับให้คำ ปรึกษาและการสนับสนุน

  Capability Assessment & Certification (เครื่องมือกำ หนดมาตรฐานและรับรองนวัตกร)

   ระบบติดตามและเก็บผลประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของบุคคล(Tracking System) เพื่อการออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมเพื่อยกระดับความสามารถเฉพาะ ราย พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร

  ช่องทางการติดต่อ
  ดำเนินการโดย
  Post Views: 1,010