สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

กลุ่มเป้าหมาย

แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย

โดยประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ (2S Development) และ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร (3E DEVELOPMENT)

กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่

2S Development

  มุ่งพัฒนาเยาวชนที่สนใจปลุกศักยภาพนวัตกรและเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมโดยกลไกการพัฒนา 2 กลุ่ม (2S)

ผู้ประกอบการ (ENTREPRENEUR)

  ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ประกอบด้วย 13 หลักสูตร

องค์กร (ENTERPRISE)

  องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ประกอบด้วย 3 หลักสูตร

ผู้บริหาร (EXECUTIVE)

  ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศ ลงมาถึงระดับนโยบายองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมประกอบด้วย 2 หลักสูตร

Post Views: 4,453