สถาบันวิทยาการนวัตกรรม   |  โทร: 02-0175555 |  e-Mail: : [email protected]th   

กลุ่มเป้าหมาย

  แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ 2S Developmentและ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร 3E DEVELOPMENT โดยในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร จะมุ่งขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมใน 3 กลุ่ม (3E) ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ องค์กร เเละ ผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่

กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่

2S Development

  มุ่งพัฒนาเยาวชนที่สนใจปลุกศักยภาพนวัตกรและเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมโดยกลไกการพัฒนา 2 กลุ่ม (2S)

ผู้บริหาร (EXECUTIVE)

  ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศ ลงมาถึงระดับนโยบายองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมประกอบด้วย 2 หลักสูตร

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย