สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

ผู้บริหาร (EXECUTIVE)​

ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศ ลงมาถึงระดับนโยบายองค์กร

เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมประกอบด้วย 2 หลักสูตร

CCIO : Chief City Innovation Officer

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรมมุ่งสร้างมุมมองความเข้าใจในด้านนวัตกรรมเมือง ให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเมือง และชุมชน (City and Urban Development)โดยเน้นสาระการจัดการนวัตกรรมเมือง แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเครือข่ายผู้บริหารเมืองที่ประสบความสําเร็จเรียนรู้การคาดการณ์อนาคต (Foresight)

PPCIL : Public and Private Chief Innovation Leadership

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับกลุ่มผู้นํารุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเป่าในการปรับเปลี่ยนชุดความคิดของกลุ่มผู้บริหารระดับกลางที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้นําในระดับสูง ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ทหารตํารวจ นักการเมือง สื่อมวลชน เพื่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดพร้อมมีทักษะและแนวทางในการวางรากฐานการคิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) 

Post Views: 2,583