สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  
CCIO
Chief City Innovation Officer

หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรมมุ่งสร้างมุมมองความเข้าใจในด้านนวัตกรรมเมือง ให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเมือง และชุมชน (City and Urban Development)โดยเน้นสาระการจัดการนวัตกรรมเมือง แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเครือข่ายผู้บริหารเมืองที่ประสบความสําเร็จเรียนรู้การคาดการณ์อนาคต (Foresight) การจัดการฐานข้อมูลของเมืองการพัฒนาเมืองด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ การทําความเข้าใจนวัตกรรมเพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่น และการพัฒนาเมืองและ นวัตกรรมที่นําไปสู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองมีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการให้เกิดเมืองนวัตกรรม
 • เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองนวัตกรรมให้ผู้บริหารเมืองและท้องถิ่น
 • เพื่อสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ในกลุ่มเป้าหมายหลักทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุน และเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง (City/Urban Development) ไม่น้อยกว่า 50 คน จาก 5 กลุ่ม
  • หน่วยงานภาครัฐ (Public Sector)
  • องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและนักลงทุน (Developer/Investor)
  • ภาคการศึกษา (Academic)
  • องค์กรด้านการพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Service Providers)
  • ภาคประชาสังคม (Civil Society)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ หรือผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาเมือง

สิ่งที่จะได้รับ

 • ยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองมีความพร้อมด้านการพัฒนา และการจัดการให้เกิดเมืองนวัตกรรม บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • พัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการเมืองนวัตกรรมที่เป็นไปตามหลักสากล
 • สามารถนำองค์ความรู้และหลักการของเมืองต้นแบบไปปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงภาพอนาคตอย่างยั่งยืน
 • เครือข่ายกลุ่มผู้บริหารในหลายภาคส่วนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารเมือง

ค่าใช้จ่าย

 • 50,000 บาท
 • ลดค่าธรรมเนียม 50% เหลือ 25,000 บาท

วิธีสมัครเข้าร่วม

 • สมัครได้ที่นี่ เร็วๆ นี้

ระยะเวลา

 • ตลอดหลักสูตรรวม 48 ชั่วโมง
 • 6 ชั่วโมงต่อวัน
 • 1 วันต่อสัปดาห์
 • จัดทุกวันเสาร์ รวม 8 สัปดาห์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ภาษาที่ใช้ : ไทย/อังกฤษ
 • ใบประกาศ : มี

โครงสร้างหลักสูตร
ประเด็นหลักในการอบรมภายใต้หน่วยการเรียนรู้ ทั้งหมด 8 โมดูล ดังนี้

1. Module 1 : เมืองแห่งอนาคต (City of the Future)
2. Module 2 : กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจเมือง (New Paradigm of City Economy)
3. Module 3 : นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง (Urban Tech Innovation)
4. Module 4 : เมืองรับวิกฤต (City in Crisis)
5. Module 5 : สังคมไร้สัมผัส (Touchless Society)
6. Module 6 : ภูมิภาคแห่งนวัตกรรม (Region of Innovation)
7. Module 7 : วิทยาการข้อมูลสำหรับการบริหารเมือง (Data Science for City Management)
8. Module 8 : การจัดซื้อจัดจ้างเชิงนวัตกรรม (Innovative Procurement)

เครื่องมือ

Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรม อาทิ การอบรมภาคทฤษฎี (Training), การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop), การสัมมนา (Seminar), การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) และการศึกษาดูงาน (Field Trip)

Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) และผู้นำรุ่นใหม่ในหลายภาคส่วน

Expert pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (Speaker) และผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติให้ความรู้และคำ แนะนำ

Capability Assessment & Certification (เครื่องมือกำ หนดมาตรฐานและรับรองนวัตกร)

ระบบติดตามและเก็บผลประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของบุคคล(Tracking System) เพื่อออกประกาศนียบัตรหรือใบรับรองความรู้

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 626