สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

องค์กร (ENTERPRISE) ​

  องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บนฐานของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ประกอบด้วย 3 หลักสูตร

SME TO IBE : SME To Innovation Based Enterprise

หลักสูตรยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม โดยมุ่งสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ที่มีคุณลักษณะมองหา (Seek) เป้าหมาย ที่ท้าทายเห็นโอกาส (Opportunity) จากปัญหาและทําโอกาสให้กลายเป็นจริง (Become) ด้วยการเสริมองค์ความรู้และกลยุทธ์เพื่อนําธุรกิจไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

IDE TO IPO : Innovation Driven Enterprise To Initial Public Offering

กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและสร้างแนวคิดจากประสบการณ์จริงในการบริหารจัดการการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ นําไปสู่การส่งเสริมและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงรูปแบบและการเตรียมความพร้อมบริษัทเพื่อนําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

IOP : Innovative Oraganization Program

โครงการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้มีศักยภาพในการพัฒนา และขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบันที่ทุกองค์กร ต้องเผชิญความท้าทายหลายด้าน โดยมีกระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมการศึกษาวิเคราะห์และประเมินศักยภาพนวัตกรรมองค์กรอย่างเป็นระยะ 

Post Views: 2,515