สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่

มุ่งพัฒนาเยาวชนที่สนใจปลุกศักยภาพนวัตกรและเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมโดยกลไกการพัฒนา 2 กลุ่ม (2S)

STEAM4INNOVATOR

หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการจะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือที่เรียกรวม 5 วิชาว่า “สตีมศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์

START UP THAILAND LEAGUE

หลักสูตรเพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น บนมาตรฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นในขั้นของการคิดค้นหาไอเดียทางธุรกิจ (Idea Stage) พร้อมสร้างโอกาสในการขอรับสิทธิประโยชน์หรือเงินทุนให้เปล่า (Grants) ซึ่งจะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) โดยมีเป้าหมาย คือ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 3,649