สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

STEAM4INNOVATOR

หลักสูตรแผนการพัฒนาศักยภาด้านนวัตกรรม

สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร

  หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการจะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art)และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือที่เรียกรวม 5 วิชาว่า “สตีมศึกษา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์

ระยะเวลา

ระยะเวลาของหลักสูตรแตกต่างกันไปในเเต่ละกิจกรรม

ใบประกาศ

มี

ภาษาที่ใช้

ไทย/อังกฤษ

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สมัครเข้าร่วมได้ที่

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกด้วยตัวเองบนเว็บไซต์
https://steam4i.nia.or.th/

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนทุกระดับชั้นทั่วประเทศ อายุ 7-24 ปี

นักเรียนระดับ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, นักศึกษา ปวช., ปวส., นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

แนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ก้าวไปสู่การเป็นนวัตกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม บนพื้นฐานของ STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematicsและมีมิติการนำ แนวความคิดเชิงนวัตกรรมมาทำ เป็นธุรกิจนวัตกรรม โดยผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน

กระบวนการ
STEAM4INNOVATOR
4ขั้นตอน แนวทางจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนสู่การ สร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานของ STEAM

  รู้ลึกรู้จริง สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมจากความชอบ มองเห็นปัญหาเเละการเเก้ไขจากมุมมองใหม่

  สร้างสรรค์ไอเดีย ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เพื่อคำตอบใหม่ที่เเตกต่างสร้างสรรค์ ทำได้จริง เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

  แผนพัฒนาธุรกิจ การออกแบบเเนวคิดเเละแผนบริหารจัดการ ซึ่งจะเกี่ยวข้อง ทั้งการเชื่อมโยงคน เทคโนโลยี เเละทรัพยากรไปสู่เป้าหมายที่ทำได้จริง

  การผลิตเเละการกระจาย การลงมือปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อต่อยอดผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาด

สิ่งที่จะได้รับ

เยาวชนสามรถประยุกต์ใช้กระบวนการ เเละสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เเละคณิตศาสตร์ ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์

เน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีกระบวนการคิดแบบนวัตกร เเละ เสริมสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับการสร้างธุรกิจนวัตกรรม

ส่งเสริมเยาวชนให้เกิดการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นหรือธุรกิจสตาร์ทอัพได้ในอนาคต

กิจกรรม

4 กิจกรรมที่เปิดรับสมัครให้เยาวชน 4 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม เพื่อเรียนรู้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ประกอบด้วย

1.โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ในระดับมัธยมศึกษา (STEAM4 INNOVATOR @SCHOOL)

เป้าหมาย: พัฒนาศักยภาพเยาวชนในระดับมัธยมให้สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ และนำ มาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในระดับโรงเรียนหรือชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนชั้นมัธยมต้นและปลาย

ระยะเวลา: 12 สัปดาห์/สัปดาห์ละ 3 – 5 ชั่วโมง

เปิดรับสมัคร: ต้นเดือนพฤษภาคม 

อบรมระหว่างวันที่: 1 ภาคเรียนการศึกษา

2.การประกวดรางวัลนวัตกรรม แห่งประเทศไทย (THAILAND INNOVATION AWARDS: TIA)

เป้าหมาย: จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย โดยส่งเสริมให้เยาวชนนำ งานวิจัยมาต่อยอดให้เกิดผลงานนวัตกรรมจริงและเข้าร่วมการประกวดประจำปี

กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนชั้นมัธยมปลาย, นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.,นิสิตนักศึกษาปริญญาตรี, บัณฑิตจบใหม่ อายุไม่เกิน 25 ปี

ระยะเวลา: 4-5 วัน / จัดประกวดผลงาน 2 รอบ/ในระยะเวลา 5 เดือน

เปิดรับสมัคร: มีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี

อบรมระหว่างวันที่: ทุกปี

3.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ นวัตกรรมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (FOUNDER APPRENTICE: FA)

เป้าหมาย: โครงการฝึกงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนวัตกรรม (Entrepreneur) ผู้ประกอบการนวัตกรรมภายในองค์กร (Intrapreneur) หรือผู้สร้างนวัตกรรม (Innovator)

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ปวส., นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี, บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี

ระยะเวลา: 10 เดือน

เปิดรับสมัคร: มกราคม – พฤษภาคมของทุกปี

อบรมระหว่างวันที่: มีนาคม – กันยายน ของทุกปี
    ◆ ระดับอาชีวะ อบรมช่วงเดือนมีนาคม
    ◆ ระดับอุดมศึกษา อบรมช่วง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
        

4.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ นวัตกรรมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (STEAM4INNOVATOR​ ACHIEVEMENT​ PROGRAM: SA )

เป้าหมาย: เพื่อต่อยอดความรู้ด้านการจัดตั้งธุรกิจก่อนออกสู่ตลาดจริง ผ่านการอบรม STEAM4INNOVATOR โดยเน้นขั้นตอนที่ 3 – 4 และโค้ชแบบตัวต่อตัว (One-on-one Coaching)บนโปรเจกต์จริงของเยาวชนในเครือข่าย STEAM4INNOVATOR

กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนเครือข่ายที่เคยผ่านการอบรมSTEAM4INNOVATOR ที่มีโปรเจกต์ของตนเองและเคยผ่านการทำ โปรเจกต์ต้นแบบมาแล้ว

ระยะเวลา: บ่มเพาะธุรกิจ 4 เดือน และผลักดันต่อเนื่องเพื่อการจัดตั้งบริษัท

เปิดรับสมัคร: เมษายน – พฤษภาคมของทุกปี

อบรมระหว่างวันที่: พฤษภาคม – สิงหาคมของทุกปี

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 5,881