สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

START UP THAILAND LEAGUE

การส่งเสริมมหาวิทยาลัยเเห่งการเป็นผู้ประกอบการ

  หลักสูตรเพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น บนมาตรฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และการคัดเลือกวิสาหกิจเริ่มต้นในขั้นของการคิดค้นหาไอเดียทางธุรกิจ (Idea Stage) พร้อมสร้างโอกาสในการขอรับสิทธิประโยชน์หรือเงินทุนให้เปล่า (Grants) ซึ่งจะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) โดยมีเป้าหมาย คือ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

7 เดือน

ใบประกาศ

มี

ภาษาที่ใช้

ไทย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สมัครเข้าร่วมได้ที่

โครงสร้างกิจกรรม

◆Coaching Camp: การอบรมบ่มเพราะ เพื่อการพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้คำปรึกษา (Mentor) เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น

◆Pitching Startup: กิจกรรมแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ชนะเลิศ และร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ต่อคณะกรรมการ และเข้าร่วมงาน Startup Thailand

◆Demo Day: การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) และผ่านการอนุมัติ

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่จะได้รับ

นิสิต นักศึกษา ที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาขั้นสูง สามารถต่อยอด แนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ

การสร้างธุรกิจนวัตกรรม ที่มีความเข้มแข็งและสามารถ เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

การพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ของระบบนิเวศผู้ประกอบการ ตลอดจน พัฒนาเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น ในระดับภูมิภาค

เวที และโอกาสสําหรับ วิสาหกิจเริ่มต้น ในการ เข้าสู่ตลาดระดับประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งตรี โท และเอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

กิจกรรม

START UP THAILAND LEAGUE

  การแสวงหานิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วม
โครงการและการสนับสนุนเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น

  การให้คำ ปรึกษาและช่วยสนับสนุนการยื่นแผนธุรกิจของวิสาหกิจเริ่ม
ต้นเข้าสู่การพิจารณาสนับสนุน

  การอบรมบ่มเพาะเพื่อการพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์
รวมถึงการให้คำ ปรึกษา (Mentor) เพื่อการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น

  จัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ชนะเลิศและส่งนักศึกษา
เข้าร่วมนำ เสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ต่อคณะกรรมการ และเข้าร่วม
งาน Startup Thailand

เครื่องมือ

Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรมอาทิ กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ (Camp), การอบรมภาคทฤษฎี (Training) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

Incubation (เครื่องมือบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม)

 การอบรมบ่มเพาะเพื่อการพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Prototype)

Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

การสร้างเครือข่ายและช่องทางการนำ เสนอแผนธุรกิจเพื่อการขยายฐานกิจการ (Pitching & Demo)

Expert pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) สำ หรับให้คำ ปรึกษาและการสนับสนุน

Fund (กลไกการสนับสนุนด้านเงินทุน)

การประกวดแข่งขันชิงรางวัลระดับประเทศ (Competition)และมีเงินทุน (Grants) สำ หรับการจัดทำ ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือ บริการ (Prototype)

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 2,065