สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  
IDE to IPO
Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering:

โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

  หลักสูตรฝึกอบรมยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและสร้างแนวคิดจากประสบการณ์จริงในการบริหารจัดการการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ นําไปสู่การส่งเสริมและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงรูปแบบและการเตรียมความพร้อมบริษัทเพื่อนําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
 • เพื่อสร้างองค์ความรู้การจัดการนวัตกรรม เร่งการเติบโตให้กับธุรกิจที่มีความพร้อมและเสริมศักยภาพด้านการเงินจากตลาดทุน
 • เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Growth)
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ คิดค้นสร้างสรรค์ การจัดการธุรกิจนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน Thailand 4.0
 • เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ ให้เกิดความร่วมมือกันในการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมทั้งหน่วยงานผู้ให้บริการภาครัฐ และภาคเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม เจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • บริษัททุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท มีแนวคิดนวัตกรรมที่สนใจจะลงมือทำเป็นธุรกิจนวัตกรรม
 • รายได้ในการดำเนินงานมากกว่า 50 ล้านบาท
 • ดำรงตำแหน่ง CEO, CFO, ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของบริษัท
 • รับสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 80 คน (บริษัทละ 1 คน)

สิ่งที่จะได้รับ

  องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนไปจนถึงการบริหารจัดการระบบบัญชีกฎหมายและภาษีสำหรับบริษัทที่เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ จากกรณีศึกษาและประสบการณ์ที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจจนสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจต่อกันในอนาคต

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 50,000 บาท
 • ค่ากิจกรรมหลักสูตร 25,000 บาท
 • หากหลักสูตรได้รับเงินสนับสนุนและผู้เข้าร่วมหลักสูตรเข้าอบรมตลอดหลักสูตร หรือไม่น้อยกว่า 75% จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืนหลังจบหลักสูตร

วิธีสมัครเข้าร่วม

 • เปิดรับสมัครวันที่ ตุลาคม - พฤศจิกายน
 • Facebook: NIA Academy

ระยะเวลา

 • 10 สัปดาห์ ตลอดหลักสูตรรวม 50 ชั่วโมง
 • 5 ชั่วโมงต่อวัน
 • 1 วันต่อสัปดาห์
 • จัดทุกวันอังคาร รวม 10 สัปดาห

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ภาษาที่ใช้ : ไทย
 • ใบประกาศ : มี

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการนวัตกรรมเร่งการเติบโตให้กับธุรกิจที่มีความพร้อมและเสริมศักยภาพด้านการเงินจากตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้างหลักสูตร
เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย

1. Innovation for Corporate Growth:
นวัตกรรมเพื่อการเติบโตขององค์กร

2. IP for innovation management:
ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการจัดการนวัตกรรม

3. Strategic Business Model Canvas and Workshop:
กลยุทธ์การใช้เครื่องมือช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ

4. Branding for Sustainability:
กลยุทธ์สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน

5. Creative Thinking and Service Excellence:
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และการบริการที่เป็นเลิศ

6. Transformation Strategy:
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

7. Legal & Tax Planning:
การวางกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีอากร

8. Accounting Standard to Strengthen Business:
มาตรฐานการบัญชี เพื่อการเสริมสร้างธุรกิจ

9. Internal Control to Increase the Efficiency of Operations: 
การควบคุมภายในเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

10. IPO Process & Business Restructuring and Digital Marketing:                                 
การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมเข้า IPO และกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล.

11. M&A planning and Valuation:
การวางแผนการควบรวมกิจการ

12. IPO Success Case Sharing:
กรณีศึกษาบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

เครื่องมือ

Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรม อาทิ การสัมมนา (Seminar) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาร่วมระดมความคิดเห็น และอภิปรายร่วม

Incubation (เครื่องมือบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม)

การอบรมบ่มเพาะเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่มีส่วนในการเตรียมความพร้อมของกิจการ สำ หรับการก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์ทำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดทางธุรกิจจนสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจต่อกันในอนาคต

Expert pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Speaker)

IOP Assessment & Certification (โมเดลพัฒนา ศักยภาพนวัตกรรมองค์กร)

ระบบการประเมินศักยภาพนวัตกรรมขององค์กร

Capability Assessment & Certification (เครื่องมือกำ หนดมาตรฐานและรับรองนวัตกร)

ระบบติดตามและเก็บผลประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของบุคคล(Tracking System) เพื่อการออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมเพื่อยกระดับความสามารถเฉพาะราย พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 1,167