สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  
SME TO IBE
SME to Innovation Based Enterprise

กิจกรรมยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

  ยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม โดยมุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ที่มีคุณลักษณะมองหา (Seek) เป้าหมาย    ที่ท้าทาย เห็นโอกาส (Opportunity) จากปัญหา และทำโอกาสให้กลายเป็นจริง (Become) ด้วยการเสริมองค์ความรู้และกลยุทธ์เพื่อนำธุรกิจไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านคน และการทำงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดใหม่อยู่เสมอ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจอย่างรอบด้าน

  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ สามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กร และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ระยะเวลา

10 สัปดาห์ อบรมทุกวันพฤหัสบดี (1 วันต่อสัปดาห์)

ใบประกาศ

มี

ภาษาที่ใช้

ไทย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สมัครเข้าร่วมได้ที่

วัตถุประสงค์

 • สร้างศักยภาพของบุคลากรในธุรกิจ SME ให้มีแนวคิดฐานนวัตกรรม โดยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ บ่มเพาะทักษะ และกระบวนทัศน์ เพื่อนำไปสู่การเป็นนวัตกรผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของ SME ไทย
 • ส่งเสริมและสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจบนฐานคิดนวัตกรรม ให้ได้เติบโตแบบก้าวกระโดด
 • เสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมและพันธมิตรทางธุรกิจ ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพการแข่งทางเศรษฐกิจของประเทศ

สิ่งที่จะได้รับ

 • ได้เรียนรู้แนวทางการสร้างนวัตกรรมเป็นฐานของโมเดลธุรกิจ
 • ได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมด้านคน
 • ได้พัฒนาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการทำ ธุรกิจในปัจจุบัน
 • ได้พัฒนาความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการตลาดในมิติใหม่
 • ได้เครื่องมือด้านการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อเปิดมุมมองใหม่และกว้างขึ้น
 • ได้เครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเข้าใจและเข้าถึงการสนับสนุนธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย :
 • ผู้บริหาร (เจ้าของธุรกิจ) และผู้ช่วยผู้บริหารขององค์กรจากกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) จำ นวน 40 องค์กร องค์กรละ 2 ท่าน ทั้งหมด80 ท่านต่อรุ่น
 • มีรายได้ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ 30 ล้านบาท ขึ้นไปต่อปี
  แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • จดทะเบียนดำ เนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปี ขึ้นไป
โครงการนี้เหมาะกับ :

ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 8 โมดูล ดังนี้

  รับฟังทิศทางและนโยบายประเทศที่จะมาสนับสนุนการเป็น IBE

 • โมดูลที่ 1 From SMEs to IBEs
  • The challenges of SMEs
  • Understanding IBE
 • โมดูลที่ 2 นวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก (innovator’s DNA)
  • Innovation 101
  • Growth mindset
  • Type of innovator
 • โมดูลที่ 3 กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (creating business innovation)
  • From innovative thinking to practice
  • Business model innovation
  • Pitching idea

การพัฒนาองค์กรนวัตกรรม (Innovative organization culture)

  • โมดูลที่ 4 วัฒนธรรมองค์กรและองค์กรนวัตกรรม (Innovative organization culture)
   • Innovative organization design
   • Talent management
   • Building innovative culture through success & failure stories
  • โมดูลที่ 5: เครื่องมือการสร้างอนาคตเชิงกลยุทธิ์ (tool for strategic future)
   • Strategic foresight
   • Lean management
   • Financial perspective on business
   • IP management
 • โมดูลที่ 6 การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (business transformation)
  • Digital transformation
  • Data driven marketing and branding
 • โมดูลที่ 7 การผนึกกำลังทางธุรกิจ (business collaboration)
  • Business transformation
  • Business matching
 • โมดูลที่ 8 นำเสนอโครงการสู่การเป็นองค์กรฐานคินวัตกรรม (IBE The final Pitching)
โครงสร้างกิจกรรม

แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

การสร้างนวัตกรรมเป็นฐานของผลิตภัณฑ์, กระบวนการ, การบริการ,การบริหารจัดการ หรือ โมเดลธุรกิจ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านคน ตลอดจนการต่อยอดนวัตกรรมเดิมเพื่อสร้าง คุณค่าใหม่กับลูกค้า

การนำนวัตกรรมไปใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้องและประสบผลสำเร็จ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

เครื่องมือ

Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรมอาทิ การอบรมภาคทฤษฎี (Training), การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop), การสัมมนา (Seminar), การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) และการศึกษาดูงาน (Field Trip)

Acceleration (เครื่องมือเร่งรัดการเติบโต)

เครื่องมือเร่งสร้างความเข้มแข็งและกำ หนดแผนที่การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม

Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

ขยายวงธุรกิจด้วยการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และการเชื่อมโยงพันธมิตรด้วยกิจกรรมการนัดหมายพบปะกัน (Mingle) และการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching Idea)

Expert pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

การเสวนาและการบรรยายเนื้อหาจากวิทยากรระดับผู้บริหาร(Speaker) จากหลายองค์กรและรับคำ ปรึกษาการแก้ไขหรือต่อยอดธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ (Mentor)

IOP Assessment & Certification (โมเดลพัฒนา ศักยภาพนวัตกรรมองค์กร):

ระบบการประเมินศักยภาพนวัตกรรมขององค์กร

Capability Assessment & Certification (เครื่องมือกำ หนดมาตรฐานและรับรองนวัตกร)

มอบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองความรู้ความสามารถสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 3,585