สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

PIN

Pioneering Innovator Network

  หลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคได้เห็นถึงความสําคัญของการนำนวัตกรรมไปใช้ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นแสดงให้เห็นเส้นทางหรือแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ต้องการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมระหว่างส่วนราชการท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยภูมิภาค และสุดท้ายต้องการสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่

ระยะเวลา

#E9E9E9

ใบประกาศ

มี

ภาษาที่ใช้

ไทย

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

สิ่งที่จะได้รับ

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค และผลักดันให้เกิดหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมในพื้นที่ภูมิภาค ซึ่งขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐในพื้นท

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มจำนวนและสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับนวัตกรและบุคลากรด้านนวัตกรรมในพื้นที่
  • เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมระหว่างภาคเอกชน ภาคสังคม ภาคการศึกษา และส่วนราชการท้องถิ่น โดยมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง
  • เพื่อสร้างเครือข่ายภาคเอกชนภาคสังคม ภาคการศึกษา และส่วนราชการท้องถิ่น สำหรับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  • ผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือกำลังดำเนินการจดทะเบียนในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้าพาณิชย์ วิสาหกิจชุมชน
  • ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในพื้นที่
  • บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่

โครงสร้างกิจกรรม

มีกิจกรรมด้านการพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ 7 โมดูล ประกอบไปด้วย

1.Innovative Purpose with OKRs

  การตั้งเป้าหมาย OKRs ของธุรกิจ/หลักการในการวางแผนธุรกิจ  

2.Business Model Navigator

  การคิดวิเคราะห์แผนธุรกิจของบริษัท

3.Design Thinking

  กระบวนการคิดสร้างสรรค์/ความแตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่ม

4.Creative Marketing

  การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยการตลาดแบบสร้างสรรค์

5.Branding

  การสร้างตัวตนของแบรนด์

6.Storytelling

  การสร้างเรื่องราวของธุรกิจให้ดูน่าสนใจและน่าติดตาม

7.IP for Innovation Management:

  ทรัพย์สินทางปัญญาสำ หรับธุรกิจ SME

เครื่องมือ

Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรมอาทิ กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ (Camp), การอบรมภาคทฤษฎี (Training) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

การสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาค

Expert pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

บรรยายและให้คำ ปรึกษาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

Capability Assessment & Certification (เครื่องมือกำ หนดมาตรฐานและรับรองนวัตกร)

มอบประกาศนียบัตร (Certificate) แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 993