สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

ARI-TECH CAPABILITY

กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอทีเป็นธุรกิจนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีเชิงลึก ที่กาลังจะเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีความพร้อมและมีโอกาสเติบโตในตลาดโลก เนื่องจากสามารถประยุกต์นาไปใช้งานกับอุตสาหกรรมได้หลายด้านแต่อย่างไรก็ตามการผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการจากกลุ่มเทคโนโลยีนี้ให้เข้าสู่ตลาดนั้นวิสาหกิจเริ่มต้นยังขาดการพัฒนากาลังคนที่มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีเชิงลึกด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอทีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการขยายธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาพัฒนากำลังคนในการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที ให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจและตอบโจทย์ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือองค์กร
 3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที

กลุ่มเป้าหมาย

 • วิสาหกิจเริ่มต้น
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • ภาคเอกชน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจในเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ - หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที ARI (AI, Robotic, Immersive & IoT)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • วิสาหกิจเริ่มต้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที ARI (AI, Robotic, Immersive & IoT)
 • บุคคลที่เหมาะสมในการเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ Executives Members, Mid-and Senior-Level Managers และ Marketing

โครงสร้างหลักสูตร

 • เรียนรู้เทคโนโลยีเชิงลึกกับการนำมาใช้ในธุรกิจ
 • สรุปการเรียนรู้และเชื่อมโยงเทคโนโลยีเชิงลึกร่วมกันเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

 • ความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงลึกที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที ARI (AI, Robotic, Immersive & IoT)
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก 5G
 • เครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้าน 5G (Deep Tech Startup)
 • เข้ารับการอบรม ARI Tech Capability 2022: by Huawei Academy (Thailand) ระยะเวลา 6 วัน โดยไม่ค่าใช้จ่าย
 • เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก NIA และ Huawei Academy (Thailand)
 • ได้รับการผลักดันเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ (Incubator program) และ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ NIA
 1. Online Training สัมมนาออนไลน์การใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที ARI (AI, Robotic, Immersive & IoT)
 2. Incubation อบรมบ่มเพาะจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
 3. Study tour & Networking เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างประชาคมขับเคลื่อนการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที ARI (AI, Robotic, Immersive & IoT) ณ Huawei Thailand Training Center
 4. Demo day นำเสนอต้นแบบและแผนธุรกิจต่อนักลงทุน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคสื่อมวลชน

Online Training

 1. ICT Market Trend and business Innovation
 2. Embracing ‘5G+’ to New Future
 3. ROADS to Cloud Services (SME)
 4. ROADS to IoT Services (SME)
 5. AI and Big Data Enable National Digital Economy Strategy
 6. Big Data Application Best Practice Sharing
 7. Artificial Intelligence Industry Practice Discussion and Sharing

Study tour & Networking

Huawei Thailand Training Center

สมัครเข้าร่วมที่นี่

เร็วๆ นี้…

ระยะเวลา

 • สัมมนาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทั้งหมด 8 วัน
 • รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยงด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี ทีมละ 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง
 • นำเสนอแผนธุรกิจในงาน Demo Day ครึ่งวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ค่าใช้จ่าย : ไม่มี
 • ภาษาที่ใช้ : ไทย/อังกฤษ
 • มี (เงื่อนไข: มีอัตราการเข้าร่วม Webinar ไม่ต่ำ กว่า 80%)

วิธีสมัครเข้าร่วม

 • รับสมัคร - ช่วงเดือนพฤษภาคม
 • สัมมนาต่อเนื่อง – ช่วงเดือนมิถุนายน
 • รับคำ แนะนำ จากพี่เลี้ยงด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี – ช่วงเดือนกรกฎาคม
 • นำเสนอแผนธุรกิจในงาน Demo Day ครึ่งวัน - ช่วงเดือนกันยายน

เครื่องมือ

Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมสร้างความรู้ที่เข้มแข็งเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรม อาทิ การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรียนรู้จากการบรรยายกิจกรรมกลุ่มและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกรณีศึกษา

Pre-Incubation (เครื่องมือก่อนบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม)

เป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมก่อนสร้างธุรกิจระยะเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านการอบรมการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกการรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและสร้างเครือข่ายผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการก่อนเริ่มต้นสร้างสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึกผ่านการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและการนำเสนอแผนธุรกิจต่อภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานวันนำเสนอผลงาน (Pitching & Demo)

Expert pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

เป็นทรัพยากรบุคคลคอยให้การสนับสนุนระหว่างการเรียนรู้ผ่านการอบรมได้แก่วิทยากร (Speaker) และ พี่เลี้ยง (Mentor)

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 821