สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

SPACE economy

กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ

กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ หรือ SpaceTech ช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านการประกอบการและบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) มีผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้จริง ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีความจำเพาะเจาะจงด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) และการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมความร่วมมือจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าร่วม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง โค้ช และวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้และคำแนะนำตลอดโครงการ รวมถึงโอกาสในการนำเสนอต่อนักลงทุนเพื่อขยายผลการเติบโตธุรกิจได้ในอนาคต

ระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน

ใบประกาศ

มี

ภาษาที่ใช้

ไทย/อังกฤษ(บางส่วน)

ค่าใช้จ่าย

ไม่มี

เร็วๆ นี้…

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดกิจกรรมบ่มเพาะสำ หรับสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ ในช่วงเร่งสร้างระยะเริ่มต้น (Incubation for SpaceTech Startup)
 • เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจเริ่มต้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำ ออกสู่ตลาด และสามารถขยายผลธุรกิจในประเทศไทย (SpaceTech Startup Capability)
 • เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ (Network for SpaceTech Startup)

กลุ่มเป้าหมาย

 • สตาร์ทอัพ
 • นักวิจัย
 • สิ่งที่จะได้รับ

  Experience

  ประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอวกาศ

  Consulting

  การให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจ

  Opportunity

  โอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีไปเพื่อการนำสู่การใช้งานจริง

  Funding

  โอกาสการเข้าถึงเงินสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ

  Marketing

  โอกาสการเข้าถึงตลาดและการลงทุน ผ่านเครือข่ายองค์กรพันธมิตร

  โครงสร้างหลักสูตร

  SPACE economy

    เป้าหมายการเรียนรู้

  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกภาคอุตสาหกรรม (Insight)
  • ทำความเข้าใจช่องทางและการออกสู่ตลาด (Go to Market Approach)
  • เข้าถึงประสบการณ์ของผู้ประกอบการนวัตกรรมรายอื่นเพื่อเป็นแนวทางสร้างธุรกิจของตน
  • โอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการรายอื่น

    เป้าหมายการเรียนรู้

  • สร้างความเข้าใจและเรียนรู้โอกาส ปัญหา อุปสรรคจากการทำงานจริง
  • ให้คำแนะนำในการพัฒนานวัตกรรม โดยให้เห็นภาพทั้งในมุมของเทคโนโลยีและการนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  • ตกผลึกแนวความคิดและไอเดียในการทำ Co-creation และ MVP
  • แก้ปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจในการทำงานร่วมกับองค์กร
  • สร้างเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อต่อยอดในการขยายธุรกิจในอนาคต

   เป้าหมายการเรียนรู้

  • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Minimum Viable Product: MVP) ร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ

  เครื่องมือ

  Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

  กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรมอาทิ กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ (Camp), การอบรมภาคทฤษฎี (Training) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

  Incubation (เครื่องมือบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม)

  เป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคคลในการคิดค้นและวางแผนการดำเนินธุรกิจ การคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เพิ่มกำไรอย่างก้าวกระโดดการบริหารจัดการที่ควบคุมได้สร้างรากฐานการประกอบกิจการเพื่อการเติบโตในอนาคต

  Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

  การสร้างเครือข่ายและช่องทางการนำ เสนอแผนธุรกิจเพื่อการขยายฐานกิจการ (Pitching & Demo)

  Fund (เงินทุน)

  กลไกการสนับสนุนทางด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจอวกาศให้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งทุนจากเครือข่ายองค์กรพันธมิตร

  Capability Assessment & Certification (เครื่องมือกำ หนดมาตรฐานและรับรองนวัตกร)

   ระบบติดตามและเก็บผลประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของบุคคล(Tracking System) เพื่อการออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมเพื่อยกระดับความสามารถเฉพาะ ราย พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร

  ช่องทางการติดต่อ
  ดำเนินการโดย
  Post Views: 577