สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

GROWTH PROGRAM FOR STARTUP

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน

เชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน (Growth Program) มุ่งต่อยอดศักยภาพให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น (startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์ หรือบริการ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลประกอบการในระดับหนึ่งแล้ว มีความสนใจหรือมีแผนการขยายธุรกิจเชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการระดมทุน หรือเข้าถึงแหล่งทุนภายนอก สนช.ผ่านกิจกรรมและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

สิ่งที่จะได้รับ

 • ได้รับการเทรนและดูแลจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากลอย่างใกล้ชิด
 • สัมมนาและเวิร์กช็อปเจาะลึกด้าน Market gap analysis and position
 • บริการคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวมากกว่า 10 ชั่วโมง
 • โอกาสการเข้าถึงเครือข่ายนักลงทุนชั้นนำของประเทศ
 • ทีมที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาระหว่างเข้าร่วมโครงการที่ดีที่สุด 3 ทีม จะได้รับการบริการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและการประเมินมูลค่าของบริษัท (Due diligence & Company valuation)

โครงสร้างหลักสูตร

Track Regular Program รุ่นละ 20 ราย

 • Growth Hacking Strategy & Growth Mindset
 • Financial Model & Sensitivity Analysis
 • Human Resources Termsheet & Contract

Track Global Program รุ่นละ 5 ราย

 • Growth Hacking Strategy & Growth Mindset
 • Financial Model & Sensitivity Analysis
 • Human Resources Termsheet & Contract

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :

ระยะ (stage) ของวิสาหกิจเริ่มต้น: Pre-series A จำนวนผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founders): อย่างน้อย 2 คน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL): TRL 5 – 8 

 • มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว
 • มีรายได้แล้ว ต้องการขยายธุรกิจ (Business Expansion) และ/หรือระดมทุน (Fundraising)

ระยะ (stage) ของวิสาหกิจเริ่มต้น : Series A ++
จำนวนผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founders) : อย่างน้อย 2 คน
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี(Technology Readiness Level: TRL) : TRL 8 – 9

 • มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว
 • มีรายได้แล้ว ต้องการขยายธุรกิจ (Business Expansion)สู่ตลาดสากล และ/หรือระดมทุน (Fundraising)

ระยะเวลา

  ระยะเวลาโครงการ มิ.ย. - ต.ค.
 • Regular Program 2 เดือน
 • Global Program 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ค่าใช้จ่าย : ไม่มี
 • ภาษาที่ใช้ : ไทย/อังกฤษ
 • ใบประกาศ : มี

วิธีสมัครเข้าร่วม

 • ติดตามการประกาศรับสมัครได้ที่ ช่องทางสื่อของ NIA

เครื่องมือ

Acceleration (เครื่องมือเร่งรัดการเติบโต)

เป็นเครื่องมือเร่งสร้างความเข้มแข็งและกำหนดแผนที่การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการระบุโอกาสในการขยายกิจการและการเข้าถึงแหล่งทุนตลาดและความร่วมมือในระดับประเทศและระดับโลก


Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)​

เป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายวงของธุรกิจให้กว้างขวางเชื่อมโยงพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างกันอย่างเข้มแข็ง ขยายฐานเงินลงทุนการค้าการตลาดด้วยความสามารถและจุดแข็งที่เพิ่มขึ้นมีรูปแบบกิจกรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการเช่น การนัดหมายพบปะกัน (Mingle)การจับคู่ความร่วมมือ (Matching)การสร้างสรรค์งานร่วมกับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ (Co-creating)การพบปะและแลกเปลี่ยนทรรศนะกับผู้ก่อตั้งธุรกิจ (Founder Meeting)และการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching & Demo)

Expert Pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

เป็นทรัพยากรบุคคลคอยให้การสนับสนุนระหว่างการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านธุรกิจอาหารและการประกอบการ

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 1,226