สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

SPACE-F

GLOBAL FOODTECH INCUBATOR & ACCELERATOR PROGRAM

โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร

กิจกรรมบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับสากล (Global FoodTech Incubator and Accelerator Program) เพื่อช่วยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech Startup) ทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถพัฒนาแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรในโครงการและผู้เชี่ยวชาญในเครือข่าย โดยสนับสนุนด้านองค์ความรู้และการให้คำปรึกษา การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การสร้างเครือข่ายกับผู้เล่นที่สำคัญในระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหารระยะเริ่มต้น (Early Stage) ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความเป็นไปได้ในการขยายผลทางธุรกิจในอนาคต
 • เพื่อเร่งการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหารระยะเติบโต (Growth Stage) ให้สามารถเจาะตลาดและพัฒนาตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับหน่วยงานพันธมิตรและหน่วยงานในเครือข่ายของโครงการ
 • เพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหารให้มีความเข้มแข็ง มีความเชื่อมโยง และมีการเติบโต ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • วิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร (FoodTech Startups) ทั้งในและต่างประเทศ
 • Incubator Program ระยะ (stage) ของวิสาหกิจเริ่มต้น (Pre-seed~Seed-stage) ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL 3-7)
 • Accelerator Program ระยะ (stage) ของวิสาหกิจเริ่มต้น (Pre-series A~Series A) ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL 8-9)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ค่าใช้จ่าย : ไม่มี
 • ภาษาที่ใช้ : ไทย/อังกฤษ
 • ใบประกาศ : มี

ระยะเวลา

 • เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • เริ่มต้นทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนตั้งแต่เดือนแรก
 • รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน

สิ่งที่จะได้รับ

การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ดังนี้

EXPERTS

การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

INFRASTRUCTURE

การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

NETWORK

การสร้างเครือข่ายกับผู้เล่นที่สำคัญในระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร

FUNDING

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

โครงสร้างหลักสูตร

SPACE-F : GLOBAL FOODTECH INCUBATOR AND ACCELERATOR PROGRAM

โครงการบ่มเพาะจะวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับสตาร์ทอัพและทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ

 1. ความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry-specific knowledge)
 2. การวางแผนธุรกิจและการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ (Business modeling, strategy, and administration)
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด (Product development, marketing, and commercialization)
 4. ความรู้ความเข้าใจในเส้นทางการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นและจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Startup Journey & Entrepreneurship)
 5. การระดมทุน (Fundraising)

สตาร์ทอัพจะมุ่งเน้นไปที่การปรับขนาดธุรกิจของพวกเขา รับข้อเสนอแนะจากตลาด และสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรและนักลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร

 1. ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและภาษี (Laws, Regulations, and Tax)
 2. การวางแผนธุรกิจและการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Growth Hacking)
 3. การเจาะตลาด ขยายฐานลูกค้า ขยายทีม เพิ่มกำลังการผลิต (scaling up)
 4. การเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน เพิ่มกำไร (Financial Optimization)
 5. การระดมทุน (Fundraising)

  โครงสร้างหลักสูตรทั้ง 2 Track ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยโครงการจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

เครื่องมือ

Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรมอาทิ กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ (Camp), การอบรมภาคทฤษฎี (Training) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

Incubation (เครื่องมือบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม)

เป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคคลในการคิดค้นและวางแผนการดำเนินธุรกิจ การคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เพิ่มกำไรอย่างก้าวกระโดดการบริหารจัดการที่ควบคุมได้สร้างรากฐานการประกอบกิจการเพื่อการเติบโตในอนาคต

Acceleration (เครื่องมือเร่งรัดการเติบโต)

เป็นเครื่องมือเร่งสร้างความเข้มแข็งและกำ หนดแผนที่การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม การระบุโอกาสในการขยายกิจการและการเข้าถึงแหล่งทุน ตลาดและความร่วมมือภายในประเทศ

Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทั้งในหลักสูตรบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจได้มีโอกาสทำ งานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ พันธมิตร และเครือข่ายต่าง ๆ ในระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหาร รวมถึงการลงทุนผ่านการนำ เสนอแผนธุรกิจ (Pitching & Demo)

Expert pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

การสนับสนุนระหว่างการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านธุรกิจอาหารและการประกอบการ

Fund (เงินทุน)

กลไกการสนับสนุนทางด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจอวกาศให้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งทุนจากเครือข่ายองค์กรพันธมิตร

Capability Assessment & Certification (เครื่องมือกำ หนดมาตรฐานและรับรองนวัตกร)

 ระบบติดตามและเก็บผลประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของบุคคล(Tracking System) เพื่อการออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมเพื่อยกระดับความสามารถเฉพาะ ราย พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 1,669