สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

5 เคล็ดลับวิธีบริการคนเก่งในองค์กร

เพราะการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานนวัตกรรม ต้องการ "คนเก่ง" มาช่วยกันพัฒนา

คุณรจนมน ใจสมุทร Head of Digital People, Central Retail Corporation PLC

สรุป 5 เคล็ดลับวิธีบริหารคนเก่งในองค์กร Talent Management บนหลัก IBE

  1. การที่จะทำให้คนในองค์กรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาจำเป็นจะต้องเริ่มจาก “การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้” (Learning Organization) จะต้องมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อหนุนการพัฒนาให้ได้ก่อน
  2. คำว่า Life-long Learning เป็นอะไรที่สำคัญไม่แพ้กัน ในหลายๆ ประเทศเริ่มมีการออกวีซ่าเพื่อดึงดูดคนเก่งเข้าประเทศ สุดท้ายแล้วจึงกลับมาสู่ภาพ 3 ภาพ (Key Focus Area) ได้แก่ People, Process และ Planet
  3. ผู้นำจึงต้องรู้จักเลือกและเชื่อมโยงให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ผู้นำต้องจัดลำดับความสำคัญให้ได้ ต้องให้ความสำคัญกับความ ต้องการของลูกค้าที่หมายรวมถึงพนักงานในองค์กรเป็นหลัก (Customer-focused)
  4. อีกทั้งต้องเซ็ตวิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรได้ เป็นเสมือนคนคอยชี้ทางให้บุคลากรในองค์กร (Set Vision & Direction) เป็นคนที่คอยเชื่อมโยงคนในองค์กรเข้าด้วยกัน (Collaboration)
  5. รวมถึงเป็นผู้ที่สร้างอิทธิพล ให้แรงบันดาลใจ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้คนรอบข้าง (Change Agent) ในส่วนของ เครื่องมือที่เราสามารถนำมาใช้บริหารคนเก่ง

 

เราอาจนำแนวคิด People Manager” (Leader as Coach) มาใช้ในองค์กร ซึ่งบุคลากรใน กลุ่มดังกล่าวจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในตัวมนุษย์สูง ต้องมี Mindset ในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่เป็น ผู้บริหารระดับสูง

หลายครั้งที่ SMEs และผู้ประกอบการตั้งคำถามเสมอว่า “คนเก่งในองค์กรควรมีคุณสมบัติอะไร” “เราจะดึงดูดคนเก่งเข้ามาทํางาน ในองค์กรเราได้อย่างไร” และ “เรารู้หรือไม่ว่าทําอย่างไรจึงจะพัฒนาคนที่มีอยู่ในองค์กร”

เพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาองค์กรและรักษาคนเก่งของผู้นำยุคปัจจุบัน ต้อง Inspired ต้อง Lead by example ด้วย และมี Growth Mindset ที่ดีคิดบวก พัฒนา ตัวเองตลอดเวลา เข้าใจสถานการณ์ มีความสามารถหลายด้าน มีความคิด เชิงวิเคราะห์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

หากสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องไม่พลาดหลักสูตร SME to IBE หลักสูตรยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานนวัตกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://academy.nia.or.th/site/sme-2/

Post Views: 752