สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

ความแตกต่างระหว่าง IDE และ IBE

IDE (Innovation Driven Enterprise) คือ องค์กรฐานนวัตกรรมที่หลายคนพูดถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นเรื่องของ การนําเทคโนโลยีมาสร้างสินค้าหรือบริการไปลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจ (Innovation-driven) เช่น

– Uber หรือ Grab ที่เปลี่ยนวิธีการเรียก Taxi ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสร้างสินค้าและบริการใหม่
– Airbnb ที่นำเทคโนโลยีการจัดการด้านการจองที่พักมาให้คนที่มีบ้านหรือห้องว่างให้ใช้หารายได้ได้
– Steam ที่เริ่มต้นนำเทคโนโลยี Cloud และ Hub มาเปิดให้บริการ Online Market for License Games ให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

IBE (Innovation Based Enterprise) มุ่งเน้นเรื่องของการ “สร้าง พัฒนา และใช้” นวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขับเคลื่อนโดยใช้ทุนมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรเป็นศูนย์กลาง องค์กรฐาน นวัตกรรมบางแห่งไม่ได้ใช้เทคโนโลยีและเป็นผู้สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเอง สําหรับนิยามคําว่า IBE คือองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ด้วยฐานนวัตกรรม” เช่น
– บริษัท Alphabet เปิดกว้างให้กับลูกค้าในการเอาข้อมูลไป ให้องค์กรพิจารณา (Open Innovation) ยกตัวอย่างเช่น Google ที่สร้าง พัฒนา และใช้นวัตกรรมจากผู้ใช้บริการโดยตรง
– บริษัทในไทยอย่าง QueQ ที่ทําให้คิวให้ร้านอาหาร พัฒนาเครือข่าย ปรับปรุงสินค้าดั้งเดิมไปใช้กับธุรกิจอื่น ๆ เช่น การรอคิวฉีดวัคซีน ผู้ค้ารายอื่นสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและหลากหลาย
– AIS เป็นธุรกิจโทรคมนาคมที่ให้พื้นที่ พนักงานในองค์กรทําโครงการต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและเป็นอิสระ โดยให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น

แต่การทำองค์กรฐานนวัตกรรม ก็ไม่สามารถแยกทั้ง IDE และ IBE ออกจากกันได้
ทั้งสองขบวนการทางความคิดสามารถเดินควบคู่ไปด้วยกันได้ โดยตั้งอยู่บพื้นฐานของ
การขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานนวัตกรรม

หากสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องไม่พลาดหลักสูตร SME to IBE หลักสูตรยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานนวัตกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://academy.nia.or.th/site/sme-2/

Post Views: 1,089