สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) มุ่งสร้างคนให้มีความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม จึงเชื่อมั่นในพลังนวัตกรที่มีอยู่ ในทุกคน ตั้งแต่กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่ ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคการเมือง และภาคสื่อมวลชน ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรมได้

“มุ่งสร้างนวัตกร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม”

ด้วยหลักสูตรและกิจกรรมประจำปี 2566 นี้ ที่มากถึง 16 หลักสูตรเด่นที่ช่วยสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมโดยแบ่งกลุ่มเป้ายหมายออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกันคือ

1. กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ (2S DEVELOPMENT) มุ่งพัฒนาเยาวชนที่สนใจปลุกศักยภาพนวัตกรและเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมโดยกลไกลการพัฒนากลุ่ม 2S ประกอบไปด้วย 2 หลักสูตรดังนี้

STEAM4INNOVATOR
“หลักสูตรพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร”

หลักสูตรแผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร เหมาะกับเยาวชนทุกระดับชั้น และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ระดับประถม มัธยม อาชีวะ จนถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และคนรุ่นใหม่วัยเริ่มต้นการทำงานอายุระหว่าง 7-30 ปี

ผ่านเครื่องมือที่หลากหลายตามกลุ่มวัย อาทิ ฐานการเรียนรู้ (Learning Station) ห้องเรียนนวัตกรรม (STEAM4i@School) ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ (Innovator Camp) และการฝึกงานเป็นผู้ประกอบการ (Founder Apprentice)

STARTUP THAILAND LEAGUE
“หลักสูตรปั้นเยาวชนให้เป็นเจ้าของธุรกิจ”

หลักสูตรที่มุ่งบ่มเพาะและเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่มเยาวชน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ที่เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentor)


2. กลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริหาร (3E DEVELOPMENT) มุ่งขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมในกลุ่ม 3E ซึ่งประกอบไปด้วย


ENTREPRENEUR (ผู้ประกอบการ)

ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม เสริมสร้างความรู้การจัดการนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยส่งเสริมผ่าน 9 หลักสูตรเด่นดังนี้

AGBIOTECH (AgBioTech Incubation 2023)
“หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจเริ่มต้น โดยใช้เทคโนโลยีเชิงลิกในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร”

          โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการเกษตร มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น (Early Stage) ให้มีความรู้ในการปกระกอบการสตาร์ทอัพด้านการเกษตรและเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)

AGTECH AI (AgTech AI Synergy for Agriculture)
“หลักสูตรพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”

          หลักสูตรพัฒนาวิสาหกิจเริ้มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มุ่งบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โท เอก รวมไปถึงศิษย์เก่าและนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นผู้ประกอบการวิสหากิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่มีทักษาะความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมีความสามารถในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีไปสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีแก้ปัญาหาเชิงลึกของภาคการเกษตรไทย

SPACE-F (Global Food Tech Incubator & Accelerator Program)
“หลักสูตรบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร”

กิจกรรมบ่มเพาะเร่งการเติบโตทางธุรกจิระดับสากล Feeding the world through innovation. คือการเร่งการเติบโตทางธรุกิจเทคโนโลยีอาหารระดับสากล เพื่อช่วยวิสหากิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถพัฒนาแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดและสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

Space Economy : Lifting Off
“หลักสูตรปั้นสาร์ทอัพด้วยเทคโนโลยีเหนือพื้นโลก SpaceTech”

หลักสูตรพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) กิจกรรมพัฒนาวิสหากิจเริ่มต้นที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านการประกอบการและบ่มเพาะวิสหากิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอวกาศ มีผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้จริง

ARI-TECH CAPABILITY
“หลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์”

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสหากิจเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก ผ่าน 5G Network, Cloud Service, และ IOT Synergy Program เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการบ่มเพ่าะ (Pre-incubation) สำหรับผู้ประกอบการสตาร์อัพในระยะเริ่มต้น (Early Stage) ให้ได้เรียนรู้ในหลักสูตรอบรมเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อสร้างกธุรกิจฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

GROWTH PROGRAM
“หลักสูตรพัฒนาศักยาภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน”

กิจกรรมเชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน ที่มุ่งต่อยอดศักยภาพให้แก่วิสาหกิจเริ่มต้น (Starup) วิสหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริ การ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลประกอบการในระดับหนึ่งแล้ว มีความสนใจหรือมีแผนการขยายธุรกิจเชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการระดมทุน หรือเข้าถึงแหล่งทุนภายนอกทั้งจากภาครัฐและเอกชนผ่านเครือข่ายของ NIA

SID FOR SE (Social Innovation Drive Unite for Social Enterprise)
“หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย จะช่วยยกระดับคุรภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่ม”

หลักสูตรเพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ที่มุ่งขับเคลื่อนสังคมไทย โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษาและการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาค

ANGEL INVESTOR NETWORK IN ACTION
“หลักสูตรพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น Start-up ด้านการลงทุน”

คือกิจจกรรมที่จะช่วยสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นและพัฒนาเครือข่ายนักลงทุนในระบบนิเวศวิสาหากิจเริ่มต้น (Startup) ให้เกิดเครือข่ายนักลงทุนที่จะมีความสำคัญอย่างมากต่อการช่วยสนับสนุนการจัดตั้ง การเติบโตของธุรกิจ และสงเสริมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของ Starup ของประเทศไทย

PIN (Pioneering Innovator Network)
“หลักสูตรสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค”

หลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคได้เห็นถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมไปใช้สร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่


ENTERPRISE (องค์กร)

องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร

IDE TO IPO (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering)
“หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้พร้อมก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์”

กับหลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม เจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ นำไปสู่การส่งเสริมและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงรูปแบบและการเตรียมความพร้อมบริษัทเพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

SME TO IBE (SME to Innovation Based Enterprise)
“หลักสูตรยกระดับความสามารถวิสหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเป็นองค์กรธุรกิจฐานนวัตกรรม”

สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ที่สามารถเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ใช้นวัตกรรมในการนำองค์กร มุ่งสู่การวางรากฐานการดำเนินธุรกิจและการจัดการองค์กรในทุกมิติด้วยนวัตกรรม หลักสูตรยกระดับความสามารถ SMEs พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม มุ่งเป้าสร้างความรู้ความเข้าใจธุรกิจฐานนวัตกรรม ตั้งแต่การสร้าง การพัมนา และการใช้นวัตกรรม ให้ตอบสนองทิศทางธรุกิจ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

IOP (Innovative Organization Program)
“หลักสูตรบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร”

โครงการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้มีศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีกระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม การศึกษาวิเคราะห์และประเมินศักยภาพนวัตกรรมองค์กรที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน


EXECUTIVE (ผู้บริหาร)

ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศลงมาถึงระดับนโยบายองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 หลักสูตร

CCIO (Chief City Innovation Officer)
“หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม”

หลักสูตรที่ช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรม ให้สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน 3 ส่วน ได้แก่การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการรังสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรม การพัฒนาเมืองในบริบทของพื้นที่นวัตกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ (Tech-Starups)

PPCIL (Public and Private Chief Innovation Leadership)
“หลักสูตรสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน”

กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนชุดความคิดและวิธีการพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดและเป็นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้นำระดับสูงที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป


เพราะเราเชื่อมั่นในพลังนวัตกรที่มีอยู่ในคนทุกคน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า NIA Academy จะสร้างการรับรู้ และเป็นสถาบันฯ การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนเข้ามาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน


“มาร่วมเป็นเครือข่ายนวัตกรที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”

ทั้งหมดนี้ เรียนฟรี ไม่ค่าใช้จ่าย กับ 16 หลักสูตรที่เราคัดมาอัพเดทประจำปี 2556  สุดท้ายนี้เราได้รวมรายละเอียดทุกหลักสูตรคุณภาพไว้ใน Catalog ที่ Link นี้แบบจัดเต็มสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูข้อมูลหลักสูตรโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://shorturl.at/eoABG