สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

INNO4FARMERS:

AGTECH INCUBATION PROGRAM

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านเกษตร

  หลักสูตรบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการเกษตร โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการเกษตร มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น (Early Stage) ให้มีความรู้ในการประกอบการสตาร์ทอัพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) มีศักยภาพในการพัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับตลาดจริง สามารถนำเสนอวิธีการใหม่ที่มีความเป็นไปได้ต่อการจัดการกับปัญหา และความท้าทายในภาคอุตสาหกรรมเกษตร ให้มีโอกาสเติบโตและขยายผลต่อในอนาคต ผ่านการออกแบบ และทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคธุรกิจในหลักสูตร (Co-creation with Corporate Partners) พร้อมเครือข่ายสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงภาคสื่อมวลชน

วัตถุประสงค์

 • เสริมสร้างศักยภาพของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเกษตรเชิงลึก (Deep Tech Capability)
 • สตาร์ทอัพด้านเกษตรสามารถนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรได้ (New Solution)
 • เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และประชาคมเครือข่าย เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านเกษตรให้สามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมได้ (AgTech Community for Change)

กลุ่มเป้าหมาย

 • สตาร์ทอัพด้านการเกษตร (AgTech Startup) ในช่วงระยะเริ่มต้น
 • มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาแล้วพร้อมนําไปใช้งานและต่อยอดธุรกิจ
 • มีความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกด้วยตนเอง (Technology Ownership)
 • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ (Minimum Viable Product: MVP)พร้อมทดสอบใช้งานจริงกับตลาด (Market Testing)
 • มีเวลาเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3 เดือน และพร้อมทํางาน ร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจได้ (Co-create with Corporate Partners)

สิ่งที่จะได้รับ

Market Validation

  สำหรับการพัฒนาเพื่อทดสอบการใช้งาน

Customer & Market Access

  เข้าถึงลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ

Scale up Opportunities

  โอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจ

Industry & Customer Insights

  เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกความต้องการของลูกค้าและธุรกิจภาคเกษตร

Develop MVP with Corporate Partners and Commercialization Opportunities

  โอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับบริษัทชั้นนำในภาคเกษตรและทดสอบกับผู้ใช้งานจริง

Network of Tech Experts and Mentors in various fields

  เข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงชั้นนำทั้งภาคธุรกิจและเทคโนโลยี

โครงสร้างกิจกรรม

INNO4FARMERS:

AGTECH INCUBATION PROGRAM

  สตาร์ทอัพทำงานร่วมกับบริษัทพันธมิตรในโครงการเพื่อทำ
ความเข้าใจปัญหาและความต้องการเชิงลึก รวมถึงโอกาสที่จะ
นำเอาเทคโนโลยีที่สตาร์ทอัพมีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(Minimum Viable Product: MVP) และทดสอบตลาดต่อไป
(Market Testing)

  เติมความรู้ที่จำเป็นผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา
ออนไลน์ (ปรับรูปแบบกิจกรรมตามสถานการณ์ให้เหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วม) ด้านแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรโลก การออกแบบ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก และความรู้พื้นฐานด้าน
การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเกษตร

  สตาร์ทอัพรับคำแนะนำจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยี
เชิงลึก (Deep Tech) และด้านธุรกิจ (Business) ควบคู่ไปกับ
การติดตามผลความก้าวหน้าเพื่อวิเคราะห์ถึงความท้าทายที่พบ
เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด

  กิจกรรมสร้างเครือข่าย นำเสนอผลงานและแผนธุรกิจให้กับ
นักลงทุน กลุ่มนักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในวงการ AgTech Startup

ระยะเวลา

 • เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • เริ่มต้นทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนตั้งแต่เดือนแรก
 • รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ค่าใช้จ่าย : ไม่มี
 • ภาษาที่ใช้ : ไทย/อังกฤษ
 • ใบประกาศ : มี

วิธีสมัครเข้าร่วม

 • ติดตามการเปิดรับสมัครได้ในช่องทางติดต่อของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • Website: https://inno4farmers.nia.or.th/
 • Facebook: https://www.facebook.com/Inno-4FarmersbyABCCenter/

เครื่องมือ

Ignition (เครื่องมือจุดประกายความคิด)

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อทดลองใช้เริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรมอาทิ กิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้ (Camp), การอบรมภาคทฤษฎี (Training) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

Incubation (เครื่องมือบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม)

  เป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคคลในการคิดค้นและวางแผนการดำเนินธุรกิจ การคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เพิ่มกำไรอย่างก้าวกระโดดการบริหารจัดการที่ควบคุมได้สร้างรากฐานการประกอบกิจการเพื่อการเติบโตในอนาคต

Networking (เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย)

 การอบรมบ่มเพาะเพื่อการพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Prototype)

Expert pool (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)

 มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) สำ หรับให้คำ ปรึกษาและการสนับสนุน

Capability Assessment & Certification (เครื่องมือกำ หนดมาตรฐานและรับรองนวัตกร)

 ระบบติดตามและเก็บผลประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของบุคคล(Tracking System) เพื่อการออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมเพื่อยกระดับความสามารถเฉพาะ ราย พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร

ช่องทางการติดต่อ
ดำเนินการโดย
Post Views: 359