สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  
แบบฟอร์มลงทะเบียน โครงการ AgTech AI Incubation 2023
ขอเชิญนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี โท เอก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่มีความตั้งใจอยากทำธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม AgTech AI Hackathon 2023
.
เพื่อเฟ้นหาทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การสร้างแนวคิดนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะแบบเข้มข้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีแนวทางการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การสร้างแนวคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการแบบสตาร์ทอัพ เสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ความเข้าใจถึงปัญหาและแนวทางต่อยอดสู่โอกาสในธุรกิจการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการให้คำแนะนำ (Mentoring) และการโค้ชชิ่ง (Coaching) จากเครือข่ายที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ เพื่อพัฒนาต้นแบบแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและสามารถอธิบายแนวทางแก้ปัญหานั้นได้จริง

[English below]
[ภาษาไทย] การให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Consent ข้าพเจ้าแสดงเจตนาให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
.
1. เพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับท่าน: ให้ท่านได้รับประโยชน์จาก ข่าวสารสำคัญ โปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2. เพื่อใช้สำหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (Data analytics business): ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
3. เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนของท่าน: กรณีที่เอกสารระบุตัวตนของท่าน (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) ของท่าน ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา โดยทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลท่านเป็นสำคัญ
4. ท่านยินยอมให้ใช้รูปภาพและข้อมูลของท่านสำหรับเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และเกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้น
.
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดการขอความยินยอมข้างต้นตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รายละเอียดโปรดดู https://startupthailand.org/privacy-policy/
----------
[English] I express my intention to the National Innovation Agency (Public Organization) or NIA to collect, use and disclose personal information for the following purposes:
1. To provide you with exclusive that you can benefit from important news, promotions, public relations, product or service information from NIA.
2. To use for data analytics business of NIA.
3. To use for verification of your identity and for sensitive personal data by NIA will not use your information for other purposes, and take the security of your information as important.
4. Agree to use your photos and information for publicity purposes in NIA's online media and Related project only.
.
I have read and understood the above consent details as set out in the Privacy Policy of NIA. For Details please see https://startupthailand.org/privacy-policy/*

[English below]
[ภาษาไทย] การให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Consent ข้าพเจ้าแสดงเจตนาให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
.
1. เพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับท่าน: ให้ท่านได้รับประโยชน์จาก ข่าวสารสำคัญ โปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2. เพื่อใช้สำหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (Data analytics business): ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
3. เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนของท่าน: กรณีที่เอกสารระบุตัวตนของท่าน (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) ของท่าน ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา โดยทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลท่านเป็นสำคัญ
4. ท่านยินยอมให้ใช้รูปภาพและข้อมูลของท่านสำหรับเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และเกี่ยวข้องกับโครงการเท่านั้น
.
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดการขอความยินยอมข้างต้นตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รายละเอียดโปรดดู https://startupthailand.org/privacy-policy/
----------
[English] I express my intention to the National Innovation Agency (Public Organization) or NIA to collect, use and disclose personal information for the following purposes:
1. To provide you with exclusive that you can benefit from important news, promotions, public relations, product or service information from NIA.
2. To use for data analytics business of NIA.
3. To use for verification of your identity and for sensitive personal data by NIA will not use your information for other purposes, and take the security of your information as important.
4. Agree to use your photos and information for publicity purposes in NIA's online media and Related project only.
.
I have read and understood the above consent details as set out in the Privacy Policy of NIA. For Details please see https://startupthailand.org/privacy-policy/*

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทีม

ชื่อทีม*

ชื่อทีม*

ชื่อ นามสกุล ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (หัวหน้าทีม)*

ชื่อ นามสกุล ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ (หัวหน้าทีม)*

อีเมล*

อีเมล*

เบอร์โทรศัพท์*

เบอร์โทรศัพท์*

Line ID*

Line ID*

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลสมาชิก คนที่ 1
จำนวนสมาชิกในทีม โดยรวมผู้สมัครที่เป็นหัวหน้าทีม (3-5 คน)

คนที่ 1 : ชื่อ นามสกุล*

คนที่ 1 : ชื่อ นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์*

เบอร์โทรศัพท์*

ระดับการศึกษา*

ระดับการศึกษา*

สาขาวิชา / คณะ*

สาขาวิชา / คณะ*

มหาวิทยาลัย*

มหาวิทยาลัย*

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (โปรดระบุภาษาที่ใช้)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่มีความถนัดในด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 คน โดยหากในทีมสมาชิกที่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้แล้ว สมาชิกต่อมา ต้องระบุความถนัดที่จะนํามาใช้ในทีมหากได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ*

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (โปรดระบุภาษาที่ใช้)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่มีความถนัดในด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 คน โดยหากในทีมสมาชิกที่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้แล้ว สมาชิกต่อมา ต้องระบุความถนัดที่จะนํามาใช้ในทีมหากได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ*

ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ*

ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ*

Upload รูปภาพสมาชิกคนที่ 1*

Upload รูปภาพสมาชิกคนที่ 1*

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 10 MB
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลสมาชิก คนที่ 2
จำนวนสมาชิกในทีม โดยรวมผู้สมัครที่เป็นหัวหน้าทีม (3-5 คน)

คนที่ 2 : ชื่อ นามสกุล*

คนที่ 2 : ชื่อ นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์*

เบอร์โทรศัพท์*

ระดับการศึกษา*

ระดับการศึกษา*

สาขาวิชา / คณะ*

สาขาวิชา / คณะ*

มหาวิทยาลัย*

มหาวิทยาลัย*

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (โปรดระบุภาษาที่ใช้)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่มีความถนัดในด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 คน โดยหากในทีมสมาชิกที่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้แล้ว สมาชิกต่อมา ต้องระบุความถนัดที่จะนํามาใช้ในทีมหากได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ*

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (โปรดระบุภาษาที่ใช้)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่มีความถนัดในด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 คน โดยหากในทีมสมาชิกที่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้แล้ว สมาชิกต่อมา ต้องระบุความถนัดที่จะนํามาใช้ในทีมหากได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ*

ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ*

ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ*

Upload รูปภาพสมาชิกคนที่ 2*

Upload รูปภาพสมาชิกคนที่ 2*

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 5 MB
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลสมาชิก คนที่ 3
จำนวนสมาชิกในทีม โดยรวมผู้สมัครที่เป็นหัวหน้าทีม (3-5 คน)

คนที่ 3 : ชื่อ นามสกุล*

คนที่ 3 : ชื่อ นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์*

เบอร์โทรศัพท์*

ระดับการศึกษา*

ระดับการศึกษา*

สาขาวิชา / คณะ*

สาขาวิชา / คณะ*

มหาวิทยาลัย*

มหาวิทยาลัย*

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (โปรดระบุภาษาที่ใช้)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่มีความถนัดในด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 คน โดยหากในทีมสมาชิกที่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้แล้ว สมาชิกต่อมา ต้องระบุความถนัดที่จะนํามาใช้ในทีมหากได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ*

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (โปรดระบุภาษาที่ใช้)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่มีความถนัดในด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 คน โดยหากในทีมสมาชิกที่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้แล้ว สมาชิกต่อมา ต้องระบุความถนัดที่จะนํามาใช้ในทีมหากได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ*

ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ*

ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ*

Upload รูปภาพสมาชิกคนที่ 3*

Upload รูปภาพสมาชิกคนที่ 3*

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 5 MB
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลสมาชิก คนที่ 4 (ถ้ามี)
จำนวนสมาชิกในทีม โดยรวมผู้สมัครที่เป็นหัวหน้าทีม (3-5 คน)

คนที่ 4 : ชื่อ นามสกุล

คนที่ 4 : ชื่อ นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์

ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

สาขาวิชา / คณะ

สาขาวิชา / คณะ

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (โปรดระบุภาษาที่ใช้)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่มีความถนัดในด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 คน โดยหากในทีมสมาชิกที่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้แล้ว สมาชิกต่อมา ต้องระบุความถนัดที่จะนํามาใช้ในทีมหากได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (โปรดระบุภาษาที่ใช้)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่มีความถนัดในด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 คน โดยหากในทีมสมาชิกที่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้แล้ว สมาชิกต่อมา ต้องระบุความถนัดที่จะนํามาใช้ในทีมหากได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ

ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ

ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ

Upload รูปภาพสมาชิกคนที่ 4

Upload รูปภาพสมาชิกคนที่ 4

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 5 MB
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลสมาชิก คนที่ 5 (ถ้ามี)
จำนวนสมาชิกในทีม โดยรวมผู้สมัครที่เป็นหัวหน้าทีม (3-5 คน)

คนที่ 5 : ชื่อ นามสกุล

คนที่ 5 : ชื่อ นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์

ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

สาขาวิชา / คณะ

สาขาวิชา / คณะ

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (โปรดระบุภาษาที่ใช้)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่มีความถนัดในด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 คน โดยหากในทีมสมาชิกที่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้แล้ว สมาชิกต่อมา ต้องระบุความถนัดที่จะนํามาใช้ในทีมหากได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ

ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (โปรดระบุภาษาที่ใช้)

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่มีความถนัดในด้านการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 คน โดยหากในทีมสมาชิกที่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้แล้ว สมาชิกต่อมา ต้องระบุความถนัดที่จะนํามาใช้ในทีมหากได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ

ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ

ตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ

Upload รูปภาพสมาชิกคนที่ 1

Upload รูปภาพสมาชิกคนที่ 1

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 5 MB
ส่วนที่ 3 : การเข้าร่วมกิจกรรม
กรณีที่ทีมผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม AgTech AI Hackthon 2023 เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้น ระยะเวลา 4 เดือน ในส่วนการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการผ่านหน่วยงานบ่มเพาะมหาวิทยาลัยเครือข่าย โปรดระบุหน่วยบ่มเพาะที่ท่านสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมจาก 5 ภูมิภาค

(ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแล ประสานงานสำหรับแต่ละทีมมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้เลือกระบุที่ปรึกษาเทคโนโลยีหลัก ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะมีโควต้า ภูมิภาคละ 3 ทีม โดยทีมยังสามารถรับการบ่มเพาะจากหน่วยบ่มเพาะในเครือข่ายทั้งหมดที่มีได้ตามปกติ) *

(ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแล ประสานงานสำหรับแต่ละทีมมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้เลือกระบุที่ปรึกษาเทคโนโลยีหลัก ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะมีโควต้า ภูมิภาคละ 3 ทีม โดยทีมยังสามารถรับการบ่มเพาะจากหน่วยบ่มเพาะในเครือข่ายทั้งหมดที่มีได้ตามปกติ) *

หน่วยบ่มเพาะ 5 ภูมิภาค มีดังนี้

ส่วนที่ 4 : รายละเอียดเพิ่มเติม

4.1 กรุณาเลือกหัวข้อเรื่องที่สอดคลัองกับแนวคิดนวัตกรรมของท่าน*

4.1 กรุณาเลือกหัวข้อเรื่องที่สอดคลัองกับแนวคิดนวัตกรรมของท่าน*

4.2 อธิบายรายละเอียดแนวคิดนวัตกรรม ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (หัวข้อนี้ ใช้ในการนำเสนอในการพิจารณาคัดเลือกก่อนการเข้าบ่มเพาะ ซึ่งทีมสามารถเปลี่ยนเมื่อผ่านเข้ารอบต่อไปได้)*

4.2 อธิบายรายละเอียดแนวคิดนวัตกรรม ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (หัวข้อนี้ ใช้ในการนำเสนอในการพิจารณาคัดเลือกก่อนการเข้าบ่มเพาะ ซึ่งทีมสามารถเปลี่ยนเมื่อผ่านเข้ารอบต่อไปได้)*

1) การวิเคราะห์ข้อกำหนดปัญหา (Problem statement/Pain point) ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย*

1) การวิเคราะห์ข้อกำหนดปัญหา (Problem statement/Pain point) ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย*

2) เทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ที่จะนำไปใช้พัฒนาแนวคิดนวัตกรรม (Solution) *

2) เทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ที่จะนำไปใช้พัฒนาแนวคิดนวัตกรรม (Solution) *

3) คุณค่าของผลลัพธ์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานจะได้รับ (Value Proposition) โดยมีผลกระทบ (Impact) ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตร*

3) คุณค่าของผลลัพธ์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานจะได้รับ (Value Proposition) โดยมีผลกระทบ (Impact) ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตร*

4) รูปแบบธุรกิจ (Business model)*

4) รูปแบบธุรกิจ (Business model)*

- มีโอกาสทางการตลาด (Market opportunities)*

- มีโอกาสทางการตลาด (Market opportunities)*

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment)*

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment)*

- รูปแบบของการสร้างรายได้ (Revenue model)*

- รูปแบบของการสร้างรายได้ (Revenue model)*

4.3 ประสบการณ์ของทีมหรือสมาชิกต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร*

4.3 ประสบการณ์ของทีมหรือสมาชิกต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร*

4.4 แรงบันดาลใจที่เข้าร่วมโครงการ และความคาดหวังหากได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ*

4.4 แรงบันดาลใจที่เข้าร่วมโครงการ และความคาดหวังหากได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ*

4.5 แนบ Pitch Deck Presentation นำเสนอผลงานนวัตกรรม (โดยมีรายละเอียดตามข้อที่ 4.2)*

4.5 แนบ Pitch Deck Presentation นำเสนอผลงานนวัตกรรม (โดยมีรายละเอียดตามข้อที่ 4.2)*

ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 100 mb และ รูปแบบไฟล์.pdf

This type of file isn't allowed
The file size must be up to 100 MB
Post Views: 6,276