สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

การค้นหาข้อมูลผ่าน STI SEARCH

          Stiseach  เป็นเว็บไซต์สำหรับสืบค้นข้อมูลนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ ที่เชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม บทความ ผลงานวิจัย

และทรัพยากรใหม่ๆ จากฐานข้อมูลสำนักหอสมุดและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตเพื่อสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ภายใต้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน

สามารถเข้าถึงได้ผ่าน https://stisearch.net/

 

  Code การเผยแพร่ Stisearch Engine

<iframe style=”border:none;width:100%;min-height:310px;” src=”https://stisearch.net/publish/BiblioSearch/searchBox”></iframe>

Post Views: 959