สถาบันวิทยาการนวัตกรรม   |  โทร: 02-0175555 |  e-Mail: : [email protected]th   

กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่

มุ่งพัฒนาเยาวชน ที่สนใจปลุกศักยภาพนวัตกรและ เตรียมความพร้อมที่จะเติบโต ในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม โดยกลไกการพัฒนา 2 กลุ่ม (2S)

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจ

ผู้บริหาร

ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศ ลงมาถึงระดับนโยบายองค์กร

องค์กร

องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐาน ของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร

Previous slide
Next slide

2S Development

STEAM 4 INNOVATOR

Startup Thailand League

คุณศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ (เป็ด)

นักส่งเสริมนวัตกรรม

“ยิ่งปลูกฝังให้เยาวชนมี Mindset ในด้านนวัตกรรมเร็วขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เขาเกิดกระบวนการความคิดด้านนวัตกรรมและรู้จักตัวเองเร็วมากขึ้นเท่านั้น”

คุณสาธิตา หงษ์ลอย (ตา)

นักส่งเสริมนวัตกรรม

“นวัตกรในระดับเยาวชน จะกลายเป็นพลังสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อน Innovation Ecosystem ของไทยให้เติบโต”

คุณสนามชัย แพนดี (น้ำ)

นักส่งเสริมนวัตกรรม

“เราเปิดโอกาสหรับนิสิตนักศึกษา เริ่มเรียนรู้จาก IDEA สู่การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวางแผนเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพไปจนถึงการพัฒนา Prototype ตลอดจนกลยุทธ์การ Pitching ให้เข้าตานักลงทุน”

3E Development

ENTREPRENEUR

ENTERPRISE

EXECUTIVE

คุณปริวรรต วงษ์สำราญ (เต๊ะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

“นวัตกรรม คือ การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า”

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (ป๊อกกี้)

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

“นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัย “ความรู้” เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม ทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร”

คุณปัทมาวดี พัวพรหมยอด (ป๋อ)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม

“ประสบการณ์ความสำเร็จ และความล้มเหลวของการทำธุรกิจนวัตกรรม ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม สามารถนำมาออกแบบเครื่องมือการศึกษา เพื่อใช้พัฒนาทักษะ ความรู้และสร้างประสบการณ์ให้ผู้ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกรรุ่นต่อๆ ไปได้”

คุณมณฑา ไก่หิรัญ (นก)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม

“นวัตกรรม-ความสำเร็จอยู่ที่
ความตั้งใจจริงที่ได้ลงมือปฏิบัติ”

คุณพลพินิจ พินิจชอบ (โตโน่)

นักส่งเสริมนวัตกรรม

“นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งล้ำ ๆ เสมอไป มันเป็นแค่ของใกล้ตัวอะไรก็ได้ที่เข้ามาทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น มีความสุขขึ้น และอาจจะสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วย”

คุณสิรพัฒน์ ชนะกุล (ป๊อป)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม

“ประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากการเป็นนักพัฒนานวัตกรรมนั้นเราควรจะมองทุกอย่างเป็นบวก คิดว่าต้องทำได้ เพราะผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้”