กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่

มุ่งพัฒนาเยาวชน ที่สนใจปลุกศักยภาพนวัตกรและ เตรียมความพร้อมที่จะเติบโต ในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม โดยกลไกการพัฒนา 2 กลุ่ม (2S)

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจ

ผู้บริหาร

ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศ ลงมาถึงระดับนโยบายองค์กร

องค์กร

องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐาน ของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร

Previous
Next

2S Development

STEAM 4 INNOVATOR

Startup Thailand League

คุณศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ (เป็ด)

นักส่งเสริมนวัตกรรม

“ยิ่งปลูกฝังให้เยาวชนมี Mindset ในด้านนวัตกรรมเร็วขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เขาเกิดกระบวนการความคิดด้านนวัตกรรมและรู้จักตัวเองเร็วมากขึ้นเท่านั้นและจะกลายเป็นพลังสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อน Innovation Ecosystem ของไทยให้เติบโต”

3E Development

ENTREPRENEUR

ENTERPRISE

EXECUTIVE

คุณปริวรรต วงษ์สำราญ (เต๊ะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

“นวัตกรรม คือ การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า”

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (ป๊อกกี้)

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

“นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัย “ความรู้” เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม ทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร”

คุณปัทมาวดี พัวพรหมยอด (ป๋อ)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม

“ประสบการณ์ความสำเร็จ และความล้มเหลวของการทำธุรกิจนวัตกรรม ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม สามารถนำมาออกแบบเครื่องมือการศึกษา เพื่อใช้พัฒนาทักษะ ความรู้และสร้างประสบการณ์ให้ผู้ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกรรุ่นต่อๆ ไปได้”

คุณมณฑา ไก่หิรัญ (นก)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม

“นวัตกรรม-ความสำเร็จอยู่ที่
ความตั้งใจจริงที่ได้ลงมือปฏิบัติ”

คุณพลพินิจ พินิจชอบ (โตโน่)

นักส่งเสริมนวัตกรรม

“นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งล้ำ ๆ เสมอไป มันเป็นแค่ของใกล้ตัวอะไรก็ได้ที่เข้ามาทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น มีความสุขขึ้น และอาจจะสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วย”

คุณสิรพัฒน์ ชนะกุล (ป๊อป)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม

“ประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากการเป็นนักพัฒนานวัตกรรมนั้นเราควรจะมองทุกอย่างเป็นบวก คิดว่าต้องทำได้ เพราะผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้”