สถาบันวิทยาการนวัตกรรม  

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่

มุ่งพัฒนาเยาวชน ที่สนใจปลุกศักยภาพนวัตกรและ เตรียมความพร้อมที่จะเติบโต ในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม โดยกลไกการพัฒนา 2 กลุ่ม (2S)

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจ

องค์กร

องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐาน ของการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร

ผู้บริหาร

ผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเชิงนโยบายของประเทศ ลงมาถึงระดับนโยบายองค์กร

คุณลักษณะของนวัตกร

อัปเดต! 16 หลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพประจำปี 2566

Post Views: 130,426