INNOVATOR TRIBE

What We Do

INNOVATOR TRIBE

เรามุ่งเน้นสร้าง INNOVATOR TRIBE : เครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรม

เครือข่ายกำลังคนที่มีคุณลักษณะนวัตกร ทั้งในกลุ่มเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตในการสร้างนวัตกรรม กลุ่มผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนระดับนโยบาย และกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพในแบบฉบับของ TRIBE ที่ต้องช่างคิด ปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อการเติบโต เข้าใจความต้องการ เชื่อมโยงความสามารถ และลงมือทำจริง

เครื่องมือต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยพัฒนาแนวคิดและทักษะเชิงนวัตกรรม การก้าวทันองค์ความรู้ในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การใช้ข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต ทักษะการบริหารคน องค์กรและความสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ และเสริมการลงทุนด้วยความรู้ด้านการเงินและการเข้าถึงการสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการปิดจุดอ่อนและเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสในการริเริ่มและต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม

About Us

NIA ACADEMY

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA ACADEMY)

เป็นแพลตฟอร์มสำคัญของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรม ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ทั่วประเทศสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศ และในระดับสากลสูงขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีแบบแผน รวมทั้งยังเป็นผู้ประสานงานเชื่อมต่อ กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในด้านนโยบาย และในด้านวิธีการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดระบบและวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อการสรรสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของประเทศและของสำนักงานฯ

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม เรามุ่งสร้างคนให้มีความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม จึงเชื่อมั่นในพลังนวัตกรที่มีอยู่ในคนทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นเยาวชน ผู้ใหญ่ และไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งใดขององค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น INNOVATOR TRIBE: เครือข่ายนวัตกร คิดเคลื่อนนวัตกรรม

TOOLS

Massive Open Online Courses (MOOCs)
เครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง เติมข้อมูลความรู้ด้านนวัตกรรมและการสร้างธุรกิจ
IGNITION
เครื่องมือจุดประกายความคิด ด้วยกิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม สร้างความรู้ที่เข้มแข็งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใช้เริ่มต้นคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม
INCUBATION
เครื่องมือบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการคิดค้น วางแผนและลงมือดำเนินธุรกิจจริง ในรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ทำกำไร
ACCELERATION
เครื่องมือเร่งรัดการเติบโต เร่งสร้างความเข้มแข็งและกำหนดแผนที่การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม การเข้าถึงแหล่งทุน ตลาดและความร่วมมือในระดับประเทศและระดับโลก
NETWORKING
เครื่องมือเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการขยายวงของธุรกิจให้กว้างขวาง เชื่อมโยงพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างกันอย่างเข้มแข็ง ขยายฐานเงินลงทุน การค้า การตลาด
IOP ASSESSMENT & CERTIFICATION
โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model) ที่สามารถประเมินจุดแข็งจุดอ่อน พร้อมระบบการรับรองระดับความเป็นองค์กรนวัตกรรม
CAPABILITY ASSESSMENT & CERTIFICATION
ระบบติดตามและเก็บผลประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของบุคคล (Tracking System) เพื่อการยกระดับความสามารถเฉพาะราย พร้อมการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อออกประกาศนียบัตร
EXPERT POOL
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อการสนับสนุนความรู้และประสบการณ์อย่างเข้มข้น
FORESIGHT
ข้อมูลแนวโน้มอนาคตเพื่อการปรับตัวและชิงความเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมที่ล้ำหน้า
FUND
กลไกการสนับสนุนทางด้านเงินทุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับเยาวชน และเพื่อการลงทุนใหม่สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

WE ARE PROVIDING

All about INNOVATION
All about INNOVATION

ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะ

Making Everyone to be TRIBE
Making Everyone to be TRIBE

รองรับกลุ่มคนที่หลากหลายเพราะเราเชื่อมั่นในการปลุกศักยภาพความเป็น TRIBE ในตัวของทุกคน

Accessing to Infrastructure & Ecosystem
Accessing to Infrastructure & Ecosystem

โอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดการสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมอย่างแท้จริง

Surrounding with Innovative Person & Network
Surrounding with Innovative Person & Network

รายล้อมด้วยผู้คนและเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศสู่สากล