INNOVATOR T.R.I.B.E. TEST
แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม (INNOVATOR TRIBE) - ส่วนที่ 1
คำชี้แจง
แบบประเมินส่วนที่ 1 มีทั้งหมด 14 ข้อ มีวิธีการประเมินดังต่อไปนี้
1) กรุณาให้คะแนนตนเองในคุณลักษณะต่าง ๆ โดยแต่ละข้อมี 5 คุณลักษณะ
2) เลือกให้คะแนนคุณลักษณะ (โดยเรียงลำดับ) 1-5 โดยไม่ให้มีคุณลักษณะใดมีคะแนนซ้ำกัน
โดย คะแนนสูงที่สุดคือ 5 หมายความว่าตรงกับคุณลักษณะของตนเองมากที่สุด
คะแนนต่ำที่สุดคือ 1 หมายความว่าตรงกับคุณลักษณะของตนเองน้อยที่สุด

1. เมื่อต้องทำโครงการ ฉันให้ความสำคัญกับ*

1. เมื่อต้องทำโครงการ ฉันให้ความสำคัญกับ*

1
2
3
4
5
การแก้ไขปัญหาเดิมให้ดีขึ้น
ไอเดียใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
โอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ความคิดเห็นของทุกคนในทีม
ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาวางแผน

2. เมื่อฉันประชุมกับทีมงาน ฉันมักจะ…*

2. เมื่อฉันประชุมกับทีมงาน ฉันมักจะ…*

1
2
3
4
5
เสนอไอเดียแปลกใหม่และหลากหลาย
ถอดบทเรียนจากการทำงานครั้งก่อนเพื่อต่อยอดหาโอกาสใหม่
คำนึงถึงข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง
สร้างบรรยากาศที่ดีให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ให้ทิศทางที่ชัดเจน และมักกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจทำหลังการหารือเสร็จ

3. ฉันมักวางกลยุทธ์โดยการ…*

3. ฉันมักวางกลยุทธ์โดยการ…*

1
2
3
4
5
ให้ทุกคนแสดงความเห็น หาข้อมูลเทรนด์ใหม่แล้วนำมาเชื่อมโยงให้เกิดไอเดียใหม่ในทีม
มองหาวิธีใหม่ที่ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม
ไตร่ตรองข้อมูลอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
หาทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาวางกลยุทธ์ร่วมกัน
กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว กลางและสั้น แผนลงมือทำ ประเมินความเสี่ยงและมีตัวชี้วัดความสำเร็จ

4. หากเริ่มสร้างธุรกิจ สิ่งที่ฉันจะทำคือ*

4. หากเริ่มสร้างธุรกิจ สิ่งที่ฉันจะทำคือ*

1
2
3
4
5
ตั้งคำถามหาสิ่งที่แปลกใหม่ มองเทรนด์และคิดหาสิ่งที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น
ลงมือทำอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ลองทำและปรับไปเรื่อยๆ
ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าให้ถี่ถ้วนก่อนออกแบบสินค้าหรือบริการ
สร้างเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ไว้เพื่อรองรับแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้น
ประเมินความเป็นไปได้ จัดสรรทรัพยากร วิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นและลงมือปฏิบัติทันที

5. ฉันมีรูปแบบในการดูแลทีมงาน คือ*

5. ฉันมีรูปแบบในการดูแลทีมงาน คือ*

1
2
3
4
5
ให้พวกเขาได้สนุกกับการแสดงไอเดียใหม่ๆ
ให้พวกเขาได้ลองผิดลองถูกและเรียนรู้
ให้พวกเขาได้ค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจทั้งผู้คนและข้อมูลอย่างถ่องแท้
สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมทั้งการแสดงความคิดและปฏิบัติ
มอบหมายงานตามความสามารถพร้อมติดตามเป็นระยะ

6. ฉันมีมุมมองต่อธุรกิจ คือ*

6. ฉันมีมุมมองต่อธุรกิจ คือ*

1
2
3
4
5
ความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ได้เสมอ
ธุรกิจเป็นเรื่องของความมุมานะพยายามจึงจะสำเร็จ
ผู้ที่มีข้อมูลมากและใช้ข้อมูลเป็น มักได้เปรียบทางธุรกิจ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นหัวใจของความสำเร็จ
ธุรกิจต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เห็นทิศทางและเดินได้อย่างถูกต้อง

7. ฉันมีวิธีการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินธุรกิจ คือ*

7. ฉันมีวิธีการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินธุรกิจ คือ*

1
2
3
4
5
เน้นเฉพาะไอเดียใหม่ๆ เพื่อความแตกต่าง
หาโอกาสหรือช่องทางใหม่ที่น่าลอง
ทุกข้อมูลที่ได้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้หลายมิติ จึงต้องหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด
แสวงหาข้อมูลที่น่าสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เน้นเฉพาะข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายธุรกิจเท่านั้น

8. ฉันมีมุมมองความสำเร็จทางธุรกิจ คือ*

8. ฉันมีมุมมองความสำเร็จทางธุรกิจ คือ*

1
2
3
4
5
การได้ส่งมอบสิ่งที่แตกต่างเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน
การได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง
การทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรทางธุรกิจสำเร็จไปด้วยกัน
การได้มาซึ่งเป้าหมายที่มีความท้าทายและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9. เมื่อต้องเผชิญความผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉันมักจะ*

9. เมื่อต้องเผชิญความผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉันมักจะ*

1
2
3
4
5
สนุกสนานกับการหาทางออกใหม่ๆ
ให้กำลังใจตัวเอง มองเป็นการเรียนรู้แล้วเดินต่อ
เก็บข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และหาสาเหตุ
ถามไถ่ความรู้สึกของทีมงานและให้กำลังใจทีมงานก่อน
โฟกัสที่เป้าหมายและเร่งดำเนินการต่อให้สำเร็จ

10. ฉันมีมุมมองต่อการตลาดและการขายคือ*

10. ฉันมีมุมมองต่อการตลาดและการขายคือ*

1
2
3
4
5
สินค้าและบริการต้องแปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร
สินค้าและบริการต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
นี่คือยุคของการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ตอบโจทย์ลูกค้า
เรามีหน้าที่เชื่อมโยงและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจจากความสัมพันธ์อันดี
ผลกำไรจากการขายนำมาสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

11. เมื่อต้องการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ฉันมักจะ…*

11. เมื่อต้องการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ฉันมักจะ…*

1
2
3
4
5
เปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายอาชีพทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงได้มีส่วนร่วม
มองหาคนที่พร้อมจะอดทน เรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน
สร้างฐานข้อมูลและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ต่อยอดในอนาคต
แสวงหาผู้คนที่มีความเชี่ยวชาญและนำมาเชื่อมโยงกัน
ประเมินความสามารถของผู้คนและชักชวนคนที่พร้อมจะลงมือทำด้วยกันมาร่วมงาน

12. เมื่อฉันต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ ฉันมักจะ*

12. เมื่อฉันต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ ฉันมักจะ*

1
2
3
4
5
รวบรวมไอเดียทั้งเก่าและใหม่ ศึกษาเทรนด์ เชื่อมโยงความคิดและเลือกทำสิ่งที่แตกต่าง
มองผ่านอดีตที่ทั้งสำเร็จและผิดพลาด นำมาใช้ในการตัดสินใจ
รวมข้อมูลหรือถึงขั้นทำวิจัยขนาดย่อมเพื่อให้เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก่อนตัดสินใจ
สอบถามความคิดเห็นจากทีมงาน ประเมินเสียงข้างมากและเชื่อมโยงให้เกิดการตัดสินใจร่วม
เลือกทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดบนพื้นฐานการปฏิบัติได้จริง

13. เพื่อนร่วมงานหรือทีมงานมักพูดถึงฉันว่า….*

13. เพื่อนร่วมงานหรือทีมงานมักพูดถึงฉันว่า….*

1
2
3
4
5
ฉันเป็นพวกคิดนอกกรอบ
ฉันเป็นสายอึด กัดไม่ปล่อย
ฉันเป็นพวกตรรกะ เจ้าหลักการ
ฉันเป็นนักเชื่อมความสัมพันธ์
ฉันเป็นคนหัวการค้า

14. จุดแข็งหรือจุดเด่นของฉันคือ*

14. จุดแข็งหรือจุดเด่นของฉันคือ*

1
2
3
4
5
ฉันมีความคิดที่ไม่เหมือนใคร
ฉันมีความอดทนและพยายามเป็นเลิศ
ฉันคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบในทุกด้าน
ฉันบริหารจัดการคนได้ดี
ฉันมองการณ์ไกลเรื่องธุรกิจได้เฉียบคม
แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม (INNOVATOR TRIBE) - ส่วนที่ 2
คำชี้แจง
แบบประเมินส่วนที่ 2 มีทั้งหมด 14 ข้อ มีวิธีการประเมินดังต่อไปนี้
1) กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่งจาก 2 ตัวเลือก ในแต่ละข้อ
2) โดยเลือกคุณสมบัติที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุด

1. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

1. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

2. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

2. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

3. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

3. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

4. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

4. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

5. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

5. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

6. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

6. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

7. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

7. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

8. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

8. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

9. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

9. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

10. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

10. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

11. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

11. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

12. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

12. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

13. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

13. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

14. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

14. คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม (INNOVATOR TRIBE) - ส่วนที่ 3
คำชี้แจง
แบบประเมินส่วนที่ 3 มีทั้งหมด 1 ข้อ มีวิธีการประเมินดังต่อไปนี้
กรุณาเลือกคุณสมบัติที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุด(ไม่จำกัดจำนวนข้อ) จากตัวเลือกทั้งหมด 20 ข้อ

คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

คุณสมบัติไหนที่ตรงกับตัวคุณ*

ส่วนการยินยอมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้ตอบแบบทดสอบ กรุณาเลือกในช่อง ยินยอม หรือ ไม่ยินยอม เพื่อให้ความยินยอมตามที่ท่านประสงค์จะให้ไว้
หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมทั้งหมด บางส่วน หรือไม่ให้ความยินยอมเลยก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้จัดงานดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานภายหลังจากการทำแบบทดสอบนี้*

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้จัดงานดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานภายหลังจากการทำแบบทดสอบนี้*

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับข้าพเจ้า: ที่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากข่าวสารสำคัญ โปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ*

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับข้าพเจ้า: ที่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากข่าวสารสำคัญ โปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ*

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้ได้ และลงชื่อไว้ ณ แบบฟอร์มนี้*

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้ได้ และลงชื่อไว้ ณ แบบฟอร์มนี้*

กรอกประวัติส่วนบุคคล

ชื่อ นามสกุล*

ชื่อ นามสกุล*

อายุ*

อายุ*

เพศ*

เพศ*

เบอร์โทรศัพท์*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล (เพื่อส่งผลแบบทดสอบ)*

อีเมล (เพื่อส่งผลแบบทดสอบ)*

คุณมาจากหน่วยงานประเภทใด*

คุณมาจากหน่วยงานประเภทใด*

คุณเคยผ่านเข้าร่วมกิจกรรม /หลักสูตรใดของ NIA มาก่อนหรือไม่*

คุณเคยผ่านเข้าร่วมกิจกรรม /หลักสูตรใดของ NIA มาก่อนหรือไม่*